Programma van 11 tot 12 nov. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#81

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaBR ASI LIANA

VERVANGT DE w w

Beste KOFFIE

BIJ ALLE WINKELIERS TE VERKRIJGEN

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

39 Bourla straat, 3

FABRIEK Van pelterijen

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen P rovi n ciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaan straat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen:

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND

van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen bela-en commissie alleen in geval van verkoop.

Koopt:

Coupons, Vréémd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

MEKAN/ICKC TAPUTKLOPPCPU -

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2 30 — 5.58 torenuur.

iilfk»

Drukk. Jan Boucher!!. — Z. N. 10095.


Voorwoord tot den film AHASVER

Op zijn weg naar den Golgotha was de Lijder van Nazareth — onder den last van het kruis dal Hij moest dragen — vóór het huis van Ahasver nedergevallen. «Laat mij een weinig rusten, » had Hij Ahasver, welke even aan de deur kwam en niet vermoedde dat deze oogenblik over zijne eeuwige zaligheid of eeuwige verdoemenis zou héslissen.

Ahasver verjoeg, den vermoeide. Daa r sprak de. Heer: « Ik zat rusten — maar gij zult ronddwalen. » Sedertdien doorreist Ahasver rusteloos de wereld, in grenzelooze vertwijfeling, van het heilig Recht beroofd; dat sedert het ontstaan der wereld ieder schepsel bezit: het Recht te sterven.

Maar Ahasver is niet enkel de armzalige jood welke zich eens uit hoogmoed of uit boosheid aan Jezus-Christus vergreep — en daarom tot straf eeuwig door de wereld moet dwalen —, Ahasver is de verpersoonlijking der schrikkelijke mensehelijke Dwaling en de Rusteloosheid der Menschheid zelf.

In een deel van den film verschijnt de hedendaagsche Ahasver de Ahasver uit .Jeruzalem en zegt tot hem: «Gij zijt heden, » zooals ik eens was. Gij zoudt heden den Edele uit Nazareth » juist van uwen dorpel jagen, zooals ik het eenmaal deed. Het » begrip van naastenliefde is u juist zoo vreemd — zooals eens » mij. En niet vroeger zult gij, — niet vroeger zal de Menschheid » rust vinden, tot zij geleerd heeft den Evenaaste te beminnen » zooals zichzelve. »

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bneclenodestnaat, 46 ., ) Cannotstnaat, 146

Bijhuizen te Antwerpen: { soogstnaat, 13

(Gnoote Steenweg, 25, Bei’chem

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

ßiRÄfipDHOUT

Gezaagd in BLOKJES alsook BRUTE, te koop in ’t Groot en in ’t Klein, bij

H. LEGLEP

ÜUPE STEENWEG, S3

ANTWERPEN

Zeer voordeelige prijzen

lWWWWWWWWWWWWW"

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN T GROOT F. VAN DER STUYF IN 'T KLEIN

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOON HE1DSVERPLEG1NG en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAOE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FR E R ES


Maandag 19 November om 8 1/4 torenuur

BUITENGEWONE KlNEWfl- EN MUZIEK-HVOND

met de medewerkingvanMev. Ei.isa LEVERING, zangeres; M.W.DELATIN, orgeist; M. Alp. CLUYTENS, pianist en het Kwartet der BH. Conservatorium Professoren: MM. E. DEHERDT; E. DINGEMANS; N. DISTE!.MANS en H. CEULEMANS. Algemeene Toegangsprijs; 1 FRANK. — Kaarten hier te bekomen.

De GEHEELE OPBRENGST dezer vertooning,— zoowel als de bruto ontvangsten op dien avond in al de andere kinemazalen der stad en voorgeborchten gemaakt, — worden gestort ten voordeele der noodlijdende slachtoffers der ramp van 28 October.

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken, en’t gevolg daarvan is eene algemeene verzwakking. Wat is er geraadzaamst te doen tn zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden u.ts'ag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is * de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch >.

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht >• is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch 1 50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen,

PAPIERHANDEL BOEK. en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN,

KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

Extra “Witte ZEEF»

13O La D OR uitstekend voor den wasch

CONTROOLBA.NDEN EN FREIGABE

VLEESCHCONSERVEN - VLEESCHEXTRACT

BUCKOViNE tie waardige vervanger van LIEBIG Bouillon Cubes LIBERATOR de beste en voedzaamste

Algemeene Agencie: 6, PRO VIN Cl EST RA AT, 6, ANTWERPEN

(nabij de Carnotstraat)

PELSEN l

Er is nog immer eene keus van uitstekende en gewaarborgde

PELSEN verkrijgbaar, aan ZEER MATIGE PRIJZEN.

Alle Veranderingen van pelsen worden tevens aangenomen.

HUIS ELal ZK

BEGIJNENSTRAAT, 50, ANTWERPEN

Vleesch van eerste hoedanigheid aan matige prijzen

Stukken om. te Zouten en te Rooken

Men bestelt ten huize

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884.

Alle dagen Vleeschbouillon aan 30 centiemen de liter

IN ’T GROOT IN >T KUtalN


Btt

Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen: |

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 1 November om 4 en 8 114 torenuur en Maandag 12 November om 8 1/4 T. U.

1. Plechtig Uitgangspel voor Orgel Jos. Callaerts

2. Landschappen

3. Hérodiade, Fantazie J. Massenet

4. Zijne Verloofde, Nieuw tooheelspel in 3 deelen

Ie en 2e deelen

5. Aan de Lente Edw. Grieg

6. Zijne Verloofde, 3edeeien

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Gebruikt tijdens de Poos in de Ürinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 1 Koffie, 0.75 1 ! Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, 0.75

Blonde « 0.45 ] Melk 0.60 ro Blonde » 0.45 Melk 0.60

Groseille, Grenadine 0.60 — - Limonade 0.50 i ? Groseille, Grenadine 0.60 - - Limonade 0.50

7. Slachtoffer van den Nacht

Ophefmakend dramatisch filmspel in 4 deelen Ie en 2e deelen

8. Semiramis, Openingsstuk G. Rossini

9. Slachtoffer van den Nacht, 3een4cdeeien

Aanstaande Week:

Voor de eerste maal in België

TE VEEL LIEFDE

Ophefmakend dramatisch filmspel in 4 deelen met de beroemde tooneelspelers Mevr. WANDA TREUMAN en Mr VIGGO LARSEN in de hoofdrollen.

Verwacht: Voor de eerste maal in België AHASVER de Wandelende dood.

Kinematografisch meesterwerk in 7 deelen. — Heer DE VOGT in de hoofdrol. Grootsche tooneelschikking. - Overgroote bijval.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SCHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloezen, Moden, Nieuuüicjheden, Beulten

Het Huis oelast zich met het maken en veranderen van

BOEQSN en DAMICNKLEEDINQ

en neemt Stoffen en Benoodiqdheden der klanten aan.

Billijlce Voorwaarden.

Volgt gedurende den oorlogde leergangen der

Praktische Handeisschool INSTITUT RACHOR

1 O, Lange Nieuwstraat 1 O, Beurs

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machlenschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

(Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Lange Nieuwstraat, 10 (Beurs).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

ZIEKEN t

Laat u niet misleiden door diegenen die aankondigen datze allesleveren gedurendeden ( Oorlog, zoogezegd aan de helft van den prijs, pat is lokaas 1 Al de produkten zijn in zulke mate in prijs gestegen dat het onzin is 50 o o afslag te beloven op vroeger best iaire prijzen, r Daarom wendt U in vertrouwen tot de »i.

Groote Coöperatieve >> UIKipADT n HUIS GESTICHT f Apotheek-Drogerij V I I” V/Hn I 1N 1889 P

waar men U alles levert aan den minst mogelijken prijs.

Men kan er alles bekomen, zoowel in ’t groot als in ’t klein wat de Apotheek-Drogerij SJr betreft: Produkten en Specialiteiten, Verbandstoffen. Bijhoorigheden, Breukbanden, enz. t; Uitgelezen produkten. — Eerste kwaliteit van waren en aan uiterst matige prijzen. Sf

Uitvoering der voorschriften der Geneesheeren aan uiterst matige en altijd rechtvaardig e berekende prijzen. g)fr

Geneeskundige Brillenmakerij.- Uitvoering der Vooxschrifteu van de Heeren Oogmeesteis

OPGELET: 4

113-115 Hoek Montigny- en Brusselschestraten, rechtover’tZwemdok L

ANTWERPEN - Zuid

Zondag en Feestdagen den GÄNSCHEN DAG OPEN.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote Engetsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ito Qpétpopole

ßnüepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

RIBBY

88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE 1 Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.


Jacques B0L Elect riek werker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat fc. Brillen en

21 Neusnijpers

bij de in alle

St. Jacobskerk Antwerpen

soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordcelige prijzen. Vakkundige bediening.

EL ECTRISCHK ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

VICTOR SEGERS

Kloosterstraat 126 — Vischmarkt: Kraam 78 — Antwerpen

Alle dagen te verkrijgen om 10 en 2 uur (T. U.) alle soorten Riviervisch. Specialiteit van Zeelandsche Oesters (Imperiales, IIe soort en IIIe soort) alsook van Gerookte paling in alle soorten en versehe Mosselen aan voordeelige prijzen.

KLOOSTERSTRAAT 126 — Vischmarkt: Kraam 78

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN WEEREN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHERIJ ROUW IH 12 UREN

ZEER LAGE FIRIJZEISr

Banque CRÉDIT POPULAIRE

(Bank Volkskrediet)

(Samenwerkende Maatschappij)

Leysstraat, 9=11-13, Antwerpen

Bureelen open: Alle dagen van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure.

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen.

Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. —-Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen. — Financieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Spaarboekjes van de Post.

De uitbetalingen op de spaarboekjes van de Post worden gedaan op onze Kantoren.

Zij die verlangen dat de intresten op hun spaarboekje ingeschreven worden, mogen ook op onze kantoren hunne spaarboekjes inbrengen. Alle uitbetalingen op de spaarboekjes van de post kunnen verkregen worden.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/o.

Loopende rekeningen. 4 °/0, over deze gestorte gelden kan de storter dagelijksch beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen op Termijn

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Veertiendaagsche rekeningen: 4,25 %. Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/„


Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De Produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste

te Brussel te Luik

46, de Brouckèreplaats 8, Dominikanbnstraat

te Antwerpen

12, Stijfselstraat

INGEKBEGEN

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping der Cie Française «Odeon ».Ook schooneen groote keus van Pathé- enCïramophoneplaten ingekregen.

Opéras compleet op platen. Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaanöfr.Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren. Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekma-chienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen.

67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr. In de Amerikaansche Vlag ».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

iÜÖ) ijiijüiij [jüîüit I

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, i g

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch * Fransch

of Engelsch * Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aan vang 1 November. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPÉCIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel.

Brouwerijen ARTOIS Naam, LE“appii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK « PILSEN . FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN In verbruik ALHIER


rrf

KINEAA ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Voor de eerste maal in België

Teveel Liefde

Ophefmakend dramatisch filmspel in 4 deelen, met de beroemde tooneelspelers Mevr. WANDA TREUMAN en Mr VIGGO LARSEN in de hoofdrollen.

Verwacht:

Voor de eerste maal in België

de Wandelende Jood

Kinematografisch meesterwerk in 7 deelen Heer DE VOGT in de hoofdrol Grootsche tooneelschikking. — Overgroote bijval

ttt

/sfsss