Programma van 20 tot 21 aug. 1916Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#24

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


1LME(SC2) Extra Zeeppoeder

Dhuhk. Jan Bouohrrm.


TAVERNE HOLSTERS

(ancien local du PAON ROYAL)

25 Place de la Gare 25 /\nvers

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Spécialité de Gueuze-Lambic à 35 centimes la 1/2 bouteille

Bock Artois le 1/4 25 c., le 1/2 35 c. Café filtre extra (Spécialité) 35 c.

Stout 30 centimes le verre Orge double 35 c., la 1/2 bouteille

Sandwich divers 50 centimes

HELPT

ons volk aan werk; werk voor die menschen op dit oogenblik beteekent brood, laat daarom tegen lage prijzen uwe kledingstukken, mantels, pardessus, dekens, tapijten, enz., enz. VERWEN OF WASSCHEN in de Stoomverwerij

ßQech'-’lsche Steenweg, 93 Kunsflei, 38, "Oondclsfracrl, 8

Kastselpleinsfraat, 67.

ROUWZWART in 24 uren.

J(indsorvengoed

JCommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

Droguerie J. BRAECKMANS l

Drogueries 24, Place de Ia Gare, 24 Couleurs

Vernis, etc.

Produits chimiques

Téléphone 7383

Toutes fournitures et Travaux Photographiques j

projection — cinematoerapnie — Lanternes magiques

I _ etc. etc. — »

<üj Maison existant depuis 20 ans, Avenue de Keyser, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 27 Oost te 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 28 Oogst te 8 1/2 torenuur DE ZAAK KLERK Nieuwe sensatiewekkende film in 4 deelen

droote Engelsche Apotheek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

ZURENBORG A louer ou à vendre belles Maisons modernes et bien construites de tous genres et de tous prix.

S’adresser: RUE DU GRAND-GHIEN 44

TRAMS nü 8, 9 et 11.

Institut de Beauté, 3, rueBouria

Manucure

SOINS <& PRODUITS pour l’embellissement du Teint, du Buste et des Mains. — Cures, Antirides, Massage, Teinture Henné. Postiches pour la nouvelle Coiffure. ONDULATIONS ABONNEMENT


/Wonturen van Jan Loupin

Jean Loupin, tooneelspeler, die sedert lang zonder verbintenis is, krijgt eindelijk een plaats in den Casino van Espinac. Maar daar hij geen kleederen heeft om er naartoe te gaan,' koopt hij voor eenige centen wat oude kleedingstukken bij een oud-kleer-kooper. Thuis gekomen onderzoekt hij de kleênen en vindt in den zak eener vest een papier waarop hij vol verbazing leest: « Ter Hulp! Ben gevangen Villa Yvonne, Groene Dreef. Volg trap na plaats waar een borstbeeld van Dante staat. Ik ben... »

Jean Loupin loopt dadelijk naar den kommissaris, doch deze zendt hem wandelen. Daarop besluit Jean Loupin zelf zijn plicht tiet doen .en. den opgeslotene te verlossen.

Na vele opzoekingen vindt hij eindelijk de villa Yvonne, die echter niets bijzonders aanbiedt. Hij gelukt erin zich te doen aanmerk Dessert

H) IE ibisstie

Päbriksnt: ci. JtTl~Z föi Nt K

ÖpedestpQQt, 154, Qepçhem

TJITSTAPPEIsr

met LUXE-BREAKEN en LANDEAUX in de omstreken der Stad Antwerpen, Lier. Duffel, Mechelen

Vertrekken hebben plaats ZONDAGS en DONDERDAGS, met stilstand op de voornaamste plaatsen.

Bericht. - Op aanvraag worden uitstappen ingericht naar Leuven, Aerschot, enz. aan zeer voordeelige voorwaarden.

Voor alle inlichtingen W itVTOU wen - GoOSSe ns,

wende men zich tot het huis opvoIger HENR1 G00SSENS

1 1, Hemelstraat 1 1, nabij den Mechelschen steenweg Bijzonder ingericht yoor Huwelijksrijtuigen en voor andere feesten

Tableaux

de premier ordre

Roe du Paroissien

ANVERS

Centraal feefafo

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau Central de Change

50. Canal des Récoilets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix.

Tous renseignements gratis.

Gntreprise Générale d’ameublement f

23, Rue de la Commune, 23

: sidÿïsi -

Ch.Blockhuys &Zoon

GliflZEÜIVIAKER EU KONSTGIiflSRaWEJI Justiciestraat 77 - Antwerpen


melden en wordt binnen de villa gebracht en ontvangen door twee mannen en een meisje, die blijkbaar geen belang stellen in zijn uitgevonden voorwendsel om binnen te geraken, en hem snel terugzenden.

In het terugkeeren langs eene andere zijde van de villa bemerkt hij eensklaps het borstbeeld van Dante waarop in den brief gezinspeeld werd. Dat is het bewijs dat hij op de goede baan is. Des nachts vindt hij middel om de villa binnen te dringen en hoort in eene kamer zuchten en kermen. Op het oogenblik dat hij de deur wil openbreken wordt hij gevat door een groep mannen die hem binden; de twee meesters der villa, verwittigd door een knecht die de ronde deed en Loupin betrapte, willen zich van hem ontdoen en leggen hem gebonden op een gasbek waarvan zij de kraan openen; zoo zullen zij zich van den lästigen indringer ontmakten en zijn lijk begraven. Maar Loupin weet zich los te wringen en langs het venster te ontkomen. Op dat oogenblik komen de twee eigenaars de kamer binnen om te zien of hun

* ÉCOLE SPÉCIALE €’

19, RUE HOUBLONNIERE,/\nVers

FRANÇAIS, FRANSCH

OU ANGLAIS, Of ENGELSCH

OU ESPAGNOL, of SPAANSCH

OU ALLEMAND, of DUITSCH

OU DACTYLOGRAPHIE, of MACHIENSCHRIFT

OU COMPTABILITÉ, of BOEKHOUDEN

5 francs par mois.

(2 leçons par semaine),

5 franks per maand (2 lessen per week).

Anglais et Steno-Dactylographie: 15 francs par mois. (10 leçons par semaine)

0 Comptabilité, Anglais et Dactylographie: 15 frs. par mois (10 leçons par semaine) q

Jj PATISSERIE

CONFISERIE

Avenue de Keyser, B2, Anvers

Fournisseur des principaux Cinémas et Restaurants Maison de lr ordre. — On porte à domicile.

Pour toutes réclames

SUR GLACES, VITRINES, BOIS, TOLE, TOILE, ETC.

adressez-vous à la maison connue

LETTRES BRILLANTES LETTRES ÉMAILLÉES ENSEIGNES LUMINEUSES

Croquis sur demande

Voor alle Reklamen

OP SPIEGELGLAS,

VITRIENEN, HOUT,

! PLAATIJZER, DOEK, ENZ.

wend U tot het gekend Huis

Van Ganse & Bogaerts

RUE Ste ELISABETH

ST. EL1SABETHSTRAAT

Anvers — Antwerpen

BRILLANT LETTERS GEËMAILLEERDE LETTERS LICHTTOESTELLEN

” Schetsen op JLanvraag


plan gelukt is. Loupin werpt een zwavelsteksken in de met gas gevulde kamer en veroorzaakt aldus eene schrikkelijke ontploffing. Dan springt hij de villa binnen, stampt de deur open én vindt er'een man gebonden op een bed liggen. Hij verlost hem. Het meisje dat hij zag is de zuster van den man, en is insgelijks opgesloten in eene andere kamer. Gedrijen vluchten zij in eene auto die juist voorbijkomt, en gaan naar de gendarmerie, waar de opgeslotene zijn geschiedenis vertelt. De twee broeders, neven van hem en zijne zuster, lokten hen in deze villa om hun deel van een belangrijk erfdeel te kunnen opstrijken door hen voor dood te doen doorgaan. Alles werd hun ontnomen, tot zelfs hunne kleederen; de man had echter in den zak een zijner vesten het briefje gestoken dat Loupin gevonden had. Verder deelde hij de gendarmen mede hoe heldhaftig Loupin hen gered had.

Eenigen tijd nadien was onze tooneelspeler, beroemd als lief-hebber-politieagent, behoed voor de ellende, want de man die hem de vrijheid en het leven schuldig was, had zich vrijgevig fen dankbaar betoond. «

Eps

fel

ZOUT

Beste Kwaliteiten: Fijn-fijn, Half-fijn, Grof,

OOK GERAFFINEERD

in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos

0 PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG.

Te bekomen bij de Firma:

Comptoir jMiaritime Hpversois (S. fl.)

535, JORDAENSKAAI, 535

the MODERN SCHOOL

41 - Meir - 41

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den ln Augustus 1916:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week) 2° Engelsch, Boekhouden ..., . , ,,

en Machienschrift 05 fr' per maand: 10 lessen per week

Machienschrift (15 fr' per maand; 10 lessen per week)

4° Boekhouden, Rekenen en

Engelsch of Duitsch (15 fr‘ per maand: 6 lessen per week) 5° Fransch of Engelsch of

Duitsch of Spaansch (5 fr. per maand; 2 lessen per week) of italiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.'

ENGELSCHE SCHOOL gesticht in Jannari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Volledige Leergangen

5 frank per maand 2 lessen per week

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrift

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


Gebruikt tijdens de Poos in de Orinkzalen; g

Extra Gersten 1/2 0.20 I Koffie, Melk 0.30

Blonde

0.30

» 0.30 I Limonade

S Enz. H

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 20 Oogst, om 4 en 8 1/2 torenuur en Maandag 21 Oogst, om 8 1/2 torenuur

1. Voorspel der 3e Orgel-symfonie Alex. Guilmant

2. In Spanje.

3. Hij had het punt niet gezien, blijspel.

4. De Zondvloed, voorspel van het oratorium Cam. Saint-Saëns

5. De Roman van de kleine Verkoopster,

drama

6. Filemon en Baucis, fantazie op het zangspel Ch. Gounod

7. Wat men uit afval van ijzerblek vervaardigt

8. Matthijs en het Varkentje, klucht.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 8 en 9.

PAPIERHA ND EL

BOEK- EN STEENDRUKKERIJ — BOEKBINDERIJ

HOPLAND - 22 - ANTWERPEN

I Pendant l’Entraete dégustez au Buffet du Café: |

Orge Extra 1/2 0.20 Café, Lait 0.30 fl

Blonde » 0.30 j Limonade 0.30

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 20 août à 4 et à 8 1 /2 h. (de la tour) et du Lundi 21 août à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Prélude de la 3e Sonate pour Orgue Alex. Guilmant

2. En Espagne.

3. Il n’avait pas vu le point, comédie comique.

4. Le Déluge, prélude de l’oratorio Cam. Saint-Saëns

5. Le Roman de la petite Vendeuse, drame

6. Philémon et Baucis, fantaisie sur l’opéra Ch. Gounod

7. Ce qu’on fait des déchêts de tôle.

8. Mathieu et le petit cochon, comique.

Avis pour les Représentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 8 et 9.

CHAUSSURES MODERNES

77, Avenue Plantin (Ouest)

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES COUSUES A LA MAIN

Nous possédons toujours les dernières Nouveautés.


Extra Zeeppoeder lie meilleur des Savons

* * on mn/inlno

overtreft alle andere merken

In ’1 Oroot bij:

en poudre surpasse toutesles autres marques |

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

J Fabrieken :

I LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw. g Bureelen :

.« Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 (Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Lonoue Rue de la BOUTIQUE 11-15 | et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers | Bureaux: 3

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 I Bruxelles: Place de Brouckère, 46

9. Avonturen van Jan Loupin, drama.

10. De Groote Mogol, openingstuk V. Audran

11. VrOUWenhart, kunstfilm Nordisk.

Zondag en Maandag 27 en 28 Oogst: DE ZAAK KLERK, politiedrama, nieuwe film; VADERLIJKE OPOFFERING; DUMONT en DUMON.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma tè veranderen.

PAPETERIE

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE

RUE HOUBLONNIÈRE 22, ANVERS

9. Aventure de Jean Loupin, drame

10. Le Grand Mogol, ouverture V. Audran

11. Cœur de Femme, film d’art Nordisk

Dimanche et Lundi 27 et 28 août: L’AFFAIRE KLERK, drame policier, film nouveau; SACRIFICE PATERNEL; DUMONT et DUMON.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


/\venture de Jean Loupin

Jean Loupin, artiste dramatique, sans cachet, sans engagement, se trouve comme la cigale fort dépourvu, quand il reçoit l’invitation de se' rendre à Espinac, où le Casino lui réserve un bon petit emploi. Malheureusement, Jean Loupin n’est pas très bien monté en fait de garde-robe, et il songe à se rendra acquéreur, au plus bas prix possible, de ce qui lui est indispensable.

Un fripier qui avoisine l’ancien Marché du Temple lui procure quelques vêtements de première nécessité moyennant quelque pécule. Rentré chez lui, Jean Loupin regarde ses achats et trouve dans la doublure d’une jaquette un papier contenant l’inscription ci-après: « Au secours! Suis prisonnier Villa Yvonne, Arcueil Vert. Suivez escalier après pièce où se voit buste du Dante. Je suis... »

De suite il se rend chez le commissaire, auquel il montre l’étrange découverte. Le commissaire, qui n’aime pas qu’on le

Het H uis van

YXKHUI2IBGKB

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Leo Qpétpopole

@nöepsoise

Sté Ame d'Assurances fondée en 1900 DEMANDE de BONSAGENTS

pour sa nouvelle branche

CAPITALISATION

TRAVAIL FACILE

COMMISSION IMPORTANTE

Rue Leys 19

ANVERS

fffffffffff

is overal te

verkrijgen

ocTbo.

rol

C tS III

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 191'3

Belgische Brevetten

257733 260011


dérange, envoie promener Jean Loupin, sa lettre et toute sa bonne volonté. Jean Loupin alors, guidé par son âme généreuse, se dit que son devoir est d’aller vers cette détresse pour la soulager. Il se met en route et, après maintes recherches, finit enfin par découvrir cette villa Yvonne. Il y trouve tout dans un état normal, mais Jean Loupin est soupçonneux, et parvient à se fair introduire chez le propriétaire. Toutefois, il n’aperçoit nulle part le buste de Dante indiqué.

Introduit dans un salon où l’attendent deux hommes et une jeune fille, Jean Loupin est vite reconduit après avoir exposé le soi-disant but de sa visite. En sortant de la maison, il aperçoit, le buste de Dante sur une cheminée. Le soir venu, il s’introduit dans la villa mais est pris et ligotté au moment où il veut s’introduire dans une chambre où il entend des gémissements.

Un domestique, faisant sa. ronde, l’avait remarqué et avait averti ses maîtres. Ceux-ci pour se debarrasser de l’indiscret visiteur, le mettent la face contre une prise de gaz, ouvrent le

BZtAAS EH HIEBEN

De Pillen ANTI DOLO P genezen spoedig al de ontstelie-nissen der waterorganen zooals: Moeilijk wateren, bedwateren, steen, pijnen in çug en ledematen.

UParijs; IPr. 13.50 de doos(25 jaar voortdurende bijval) Groote Apotheek-Drogerij V1NCART

HUIS GESTICHT IN 1889.

113-115, Hoek Montigny- en Brusselstraten, Antwerpen

(Rechtover het Zwemdok)

Zondag en Feestdagen den ganschen dag open.

Opzending per post tegen postbon.

F. NOPPE-BRUSSELAIRS

Boulangerie de Luxe Chaussée de Malines 109, Anvers

Diplôme de grand prix, Exposition Internationale Anvers içti.


robinet et s’en vont. Une fois l’homme mort, ils l'enterreront et tout sera dit. Mais Jean Loupin, retenant son souffle, parvient à la fenêtre, l’ouvre, et s’enfuit après avoir coupé ses liens.

Il était temps, car les misérables reviennent dans la chambre pour voir si leur œuvre coupable est accomplie. Loupin jette son briquet allumé dans la chambre et provoque une formidable explosion. Puis il entre dans la maison, et trouve sur un lit et ligoté •un homme qu'il délivre. La jeune fille entrevue par Loupin est sa sœur, enfermée elle aussi; Loupin la fait sortir et les trois prennent la fuite, profitant d’une auto qui passe, et se rendent à la gendarmerie. Là, le séquestré raconte que lui et sa sœur ont été enfermés par deux de ses cousins qui s’étaient emparés de leur part d’un héritage considérable. Ensuite, il raconte l'intervention courageuse de Loupin, et sa délivrance.

A quelque temps de là, notre artiste dramatique, célèbre comme policier amateur, était aussi à l’abri de la misère, car l'homme qui lui devait et la liberté et la vie s’était montré généreux et reconnaissant.

#3 Aux Forges de Vulcain

ï ÂfusGN L. Verstrepen-eliäeiTs

PL. VERSTREPEN, Suce.

Foyers E. M. JAARSMA

Agence exclusive Se méfier des imitations

Calorifères MUSGRAVE.

Cuisinières Emaillées et Pôeles Godin

Installations complètes de cuisinières

FABRIQUE De FOURRURES SPÉCIALITÉ DE PALETOTS ET ÉTOLES

wmm

RÉPARATIONS MAISON FERMÉE

transformations Pue de la Province, 33

CONSERVATION ANVERS

Téléphone 2709

Groote Mekanieke Brood- en Pasteibakkerij

JIAH NOPPE-PBÀNS, 163-185 Zaldtrkl

Gouden en Zilveren Medalie. — Vakwedstrijd 1913.

WERK DER AARDAPPELSCHIL(staa?sbiadNæoo JsFi9i5

Zetelen Bureelen: Van Craesbeeckstraat 7, Antwerpen

VEE- en H0NDENBR00D

Brood voor het Vee.de kilofr. 0.50, voor Honden.de kilo fr 0.70

KI EKEN VOEDER tl Beste Kiekenvoeder aan 0.65 fr. per kilo.

Krachtig, voedzaam, bevordert ten zeerste het eierleggen.

Daar wij de eersten zijn die met aardappelschillenmeel dat voedsel bereiden, zoo zal ons niemand de bevoegdheid betwisten, dat wij zulks van eerste kwaliteit kunnen vervaardigen.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN!

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Versehe gedroogde Lindebloemen om Lindenthee te vervaardigen aan 3.00 fr. per kilo.

Drukk. Jan Boucherij, 769 - 19/8/16.


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

J;AN BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie Imprimerie Lithographie Reliure