Programma van 19 tot 20 nov. 1916Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#34

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaTAVERNE HOLSTERS

(gewezen lokalen van den PAON ROYAL)

25, Statieplein 25, — .Antwerpen

«J VERBRUIKINGEN EERSTE KLAS

J Bijzonderheid van Gueuze-Lambic

Bock Artois—Pale-Ale — Scotch-Ale —Stout —Dubbel Gersten Extra Filter-Koffie (Bijzonderheid) — Verscheidene Sandwich

PAPIERHANDEL

JflN BOÜGHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Alle nuttige Geschenken voor ST. NIKLAAS, KERSTMIS en NIEUWJAAR

Alle Drukwerk.

acvA

J(indsl(orvengoed Xommu niekleedere n

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepestraat 54

1 Drogerij J. BRAECKMANS Ë

Drogerijen 24, Statieplein, 24 Kleuren

Scheikundige Produkten Telefoon 7383 Vernissen, enz. P

Alle fotografische benoodigdheden en bewerkingen j

Projectie — Kinematografie — Tooverlantaarns

- enz. enz. . — jfc

(jj Huis sinds 20 jaar bestaande, De Keyserlei, 54.

ÄWT1i

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met Christiana Balsem en Siroop Prijs: Remedie compleet fr.2.50 Kinema Zoologie Zondag 26 November te 4 en 8 torenuur en Maandag 27 November te 8 1/2 torenuur Voorde 1ste maal te Antwerpen DE GROOTE ZONDARES Groot wereldsch drama in 4 deelen, met HENNY PORTEN als bijzonderste vertolkster.

Groote Engelsche Apotheek Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24 ANTWERPEN

ZURENBORG Te huren en te koopen schoone hedendaascheoedebouWde Huizen in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: 6R00TE HONDSTRAAT 44

TRAMS n™ 8, 9 en 11.

I nstitut de Beauté, 3, Bourlastraat

\ Manucure

Zorgen en Producten voor de verfraaiing van de Tint, de Buste en de Handen. — Wegnemen der rimpels, Masseeren, Tinctuur Henné. HaanuJenKen voor heb nieuuüe Koiffuur*. ONDULATIES ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


Zondag 26 en Maandag 27 November

KAPITEIN ETIDD

Groot avontuurlijk drama in 3 dealen

ßeroepsehool van DäAD-EN SflMKUflDE

ßsterMmeV ROCK-CLU YTEN S

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Qnillaume CAMPO Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendasri HOLLAND Koopt: Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Schilderijen

van eersten Rang Parochiaanstraat nr 4 ANTWERPEN Bureau Central de Change 50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE Achète: Coupons, Monnaies Étrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix. Tous renseignements gratis.

St 14

fllgemeene Inrichting van Hleubeleering jj

GuilLSWflEliEH-ÇRETSÈ

23, Gemeentestraat, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

Glazenmaker en Kunstclasramen

Justiciestraat - 77 - Antwerpen


Zondag 26 en Maandag 27 November

DE GROOTE ZONDARES

Groot weretdseh drama in 4 deelen

Met HENNY PORTEN als bijzonderste vertolkster.

ECOLE SPECIALE

g, HOPLAN D, 19 ig, Rue Houblonnière, ig

ANTWERPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5Pu per maand

2 lessen per week

"Vraag- kosteloos inliokLtixicren-

Pliilli

merk Dessert IDE BESTE Fabrikant: ci. FTR7KNK OpedestpQQt, 154, Qepçhem


Kapitein KIDD

Groot avontuurlijk drama in 3 deelen

AU LOUVRE

87, MEIR, 87

MODEN MODES

COKFICTIES CONFECTIONS PETSEN FODRR1RES

Verschenen bij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

Ie Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

SI» KW IE MIBE Ü § MIJ E

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje — Asschepoets*er — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapster in het Bosch — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. — Prijs: 25 centiemen.

the MODERN SCHOOL

41 - Nl@ir « 41

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den

ln en den 15“ van iedere maand:

1° Engelsch en Boekhouden (10 fr. per maand; 4 lessen per week) 2° Engelsch, Boekhouden ,

en Machienschrift (l5 fr' per maand; 10 Iessen per week)

Machienschrift (15 fr‘ per maand: 10,essen per week)

4° Boekhoeden, Rekenen en Engelsch of Duitsch 5° Fransch of Engelsch of, . „ ,

Duitsch of Spaansch (5,r' per maand; 2 lessen per week) of Italiaansch € Avondcursus‘

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41, MEIR.

(15 fr. per maand; 6 lessen per week)

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915 P

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis) F

J Fransch «j Engelsch j Italiaansch *j Spaansch ’ Duitsch

*! Boekhouden Snelschrift ïj Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

(10 lessen per week)

Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzaien;

Extra Gersten 1/2 0.20 Blonde » 0.30

I Koffie, Melk 0.30

I Limonade 0.30

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 9 November om 4 en 8 torenuur en Maandag 20 November om 8 12 torenuur

1. Feestmarsch J. Callaerts

De Donau — St. Cloud, wetenschappelijk

2. Het Zakenkabinet, drama in 2 deelen

3. Manon, fantazie J. Massenet

4. De Vlek van het Verleden, drama in 2 deelen

Berloht voor da Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 4 en 5.

oTa

Pendant f Entracte dégustez au Buffet du Café: ä

Café, Lait Limonade

0.30

0.30

Orge Extra 1/2 0.20

Blonde » 0.30

ï Etc. I

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 9 novembre à 4 et à 8 h. (de la tour) et du Lundi 20 novembre à 8 1/2 h. (de la tour)

1. Marche de fête J. Callaerts

Le Danube — Saint-Cloud, documentaires

2. Le Cabinet d’Affaires, drame en 2 parties

3. Manon, fantaisie J. Massenet

4. Impossible Rachat, drame en 2 parties

Avis pour Iss Rsprsssntatisns du Soir. — Afin de ne pas déranger les

auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussâa aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nos 4 et 5.


MODEN Huis VERSTAPPEN

1 Prinsenstraat, 21 5J, Antwerpen

Grooie keus naar de laatste Nieuwigheden Bijzondere inriolnting- -voor IRoiaw.

Het huis gelast zich metalle Veranderingen.

LOHUt RU£ N£UV£87

5. Max, boxeur paramour, comique

6. Djamileh, ouverture G. Bizet

7. QUAND L’AMOUR PARLE,

drame en 4 parties; pour la première fois à Anvers

Dimanche 26 novembre à 4 et 8 hs de la tour et Lu-’di 27 no-embre à 8 1/2 h3 de la tour,

Pour la lre fois à Anvers, le film Lia grande Pécheresse, grand drame mondain en 4 p. avec HENNY PORTEN, comme principale interprête, Capitaine Kidd, grand draine d’aventures en 3 parties.

Dimanche 3 décembre à 4 et 8 h5 de la tour et Lundi 4- décembre à 8 1/2 hs de la tour,

Lia Reine de Saba

Légende orientale.

, Adaptation musicale de l’opéra de Ch.Gounod.

Interprètes: Me Robinne et M. Alexandre de la Comédie française La VIPERE NOIRE, grand drame sensationnel en 4 parties MAIN DE FER contre GANTS BLANCS,

Drame policier en 3 parties. Film Gaumont. Pour la Ie fois à Anvers.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.

Extra Zeeppoeder Le meilleur des Savons

» 1 O tnrtnnl no

overtreft alle andere merken

In ’t Groot bij:

en poudre surpasse toutes les autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Btireelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Rlaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46

5. Max, bokser uit liefde, klucht

6. Djamileh, openingstuk G. Bizet

7. ALS DE LIEFDE SPREEKT,

drama in 4 deelen; voor de eerste maal te Antwerpen

KINEMA ZOOLOGIE

Opleg kaart

geldig voor TWEE personen

op f/IAAfiDAG 20 flOVEfl/lBER, om 81/2 torenqur

Deze kaart geeft recht tot de benedenplaatsen mits opleg van 40 centiemen per persoon.


MODEN Huis VERSTAPPEN

1 *1 w L/b.11 Prinsenstraat. 21 51, »ntwem-

Groole keus naar de laatste Nieuwigheden Rijzondere irLi'ictvtiri.Q' voor

Het huis gelast zich metalle

5. Max, boxeur p,

6. Djamileh, ouverture

drame en 4 parties

Dimanche 26 noven et Lu-'di 27 no'«»n

Pour la lre fois

lia grande Pécheress avec HENNY PORTEN, coi Capitaine Kidd, grand dràine

Dimanche 3 décembre à * et Lundi 4 décembre à 8 t

lia Reine de Saba, Adaptation mi Interprètes: Me Robinne et M. Alexandre La VIPERE NOIRE, grand drame sensationnel en 4 parties MAIN DE FER contre GANTS BLANCS,

Drame policier en 3 parties. Film Gaumont. Pour la Ie fois à Anvers.

- ae Ch.Gounod. Comédie française

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.

tfsTfà IfTtifà {ftktfo,

Extra Zeeppoeder Le meilleur des Savons

overtreft alle andere merke«

In ’t Groot bi|:

en poudre surpasse toutesles autres marques

En gros chez:

CONSTANT FLOREN |

Fabrieken:

LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

„,5 I

Fabriques:

L«noue Rue de la BOUTIQUE et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckêre, 46

’-UTig tyTiy; QJJUP V

Max, bokser uit liefde, klucht

\Djamileh, openingstuk G. Bizet

LS DE LIEFDE SPREEKT,

jrama in 4 deelen; voor de eerste maal te Antwerpen

Zondag 26 November om 4 en 8 torenuur en Maandag 27 November om 8 1/2 torenuur,

Voor de eerste maal te Antwerpen, de film De Groote Zondares, groot wereldsch drama in 4 deelen, met HENNY PORTEN als bijzonderste vertolkster,

Kapitein Kidd, groot avontuurlijk drama in 3 deelen

Zondag 3 December om 4 en 8 torenuur

en Maandag 4 December om 8 1/2 torenuur,

DTg CL Oostersche legende. Muziekale aanpase r\Oni ngi n Van oaDa» sing van het zangspel van Ch. Gounod

Vertolkers: Mw Robinne en M. Alexandre van de Comédie française. DE ZWARTE AD DER, groot sensatiewekkend drama in 4 deelen IJZERHAND tegen DE WITTE HANDSCHOENEN, Politiedrama in 4 deelen. Gaumont-film.

Voor de eerste maal te Antwerpen.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.


Dimanche 26

Lundi 27 Novembre

Capitaine

KIDD

grand drame d’aventures en 3 parties

Het H uis van

YSRHWXZXBGBat Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de slad, de provincie en liet buitenland. Telegram-adres « Continent »

Telefoon 4701.

Ixq (Pétpopole

Qnüepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

ÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

Sflpflii

Zeeppoeder

is overal te

verkrijgen

Zeephandel

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

Gesticht in 1913

Belgische Brevettei

257733

260011


Fwwimwuaiw—

Henny Porten, principale interprête du film

La grande Pécheresse

BOBSTLIJDEBS

Wilt jij U oogenblikkeiljk verlicht en spoedig genezen gevoelen van Ver- * koudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchite, Asthma, neemt dan den

Borstbalsem oÄÄk

25 jaren voortdurende bijval. - 3.00 fr de flesch. — 1.75 fr. de halve flesch. di Opgepast voor het namaaksel.

Groots Coöperatieve ’M/IMPADTH HUIS GESTICHT L ) Apotheek-Drogorij V lltUMn I |N 1889

113-115 Hoek Montigny- en Brusselstraten, (Rechtover hetZwemdok) p

ANTWERPEN

Zondag en Feestdagen den GÄNSCHEN DAG OPEN.

F. NOPPE-ERUSSELAIHS

Pracht brood bakkerij MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN Diploma van Gr ooien Prijs, Weder lattdsche Tentoonstelling jqti.


Dimanche 26 et Lundi 27 Novembre

La gatjde Péceesse

WERK DER AARDAPPELSCHIL

•' Groene Ster,,

7, Van Craesbeeckstraat, 7, Antwerpen

KIEKENlfOEDER

aan 0.65 fr. de kilo, per 100 kilos 60 fr.

Medeburgers en Medeleden!

GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1 Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Onze Bedienden geven op 25 December a. s., in de zaal « Eldorado », Van Wezenbekestraat, een PRACHTIG KERSTFEEST, de kinderen onzer gesneuvelde krijgslieden aangeboden. Zooals verleden jaar zullen aldaar aan rH-' Oorlogsweesjes KLEER-, SPEELGOED en LEKKERNIJEN uitgedeeld worden. Giften, tot dit edel doel, zullen wij in dank aanvaarden ten onzen bureele ofwel bij U tehuis afhalen. Wij rekenen wederom op de medewerking van gansch het Antwerpsch liefdadig publiek.

71ux Forges de Vulcain

Huis L. VERSTREPEN, Opvr

Vulhaarden E- M. JAARSMA

Uitsluitend Agentschap Wacht u van de Namaaksels

Calorifères MUSGRAVE.

Geëmailleerde Keukenstoven en Godin-vuren

Volledige inrichtingen van keukenstoven

«j PELSENFäBRIER EN BIJZONDERHEID VäN 1

MANTELS EN DRAGEN

HERSTELLINGEN VERANDERINGEN BEWARING

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33 ANTWERPEN Telefoon 2709

Drukk. Jan Boucherij, Z. N. 1458 — 17/11/16.


Papierhandel Boek- en Steendrukkerij Boekbinderij HOPLAND 22

J/\N BOUCHERIJ

Rue Houblonnière 22

Papeterie Imprimerie Lithographie Reliure