Programme de 8 à 9 avr. 1917Livret de programme

Source: FelixArchief no. 1968#53

Ce texte a été généré automatiquement sur la base des pages numérisées, en utilisant la technologie ROC. En raison des polices de caractères historiques utilisées dans les livrets de programmes, les résultats ne sont pas sans fautes.

Consultez les images de ce livret de programme


/SAAI

aAAaI *-VJ J 'tr*Q I A/V I O


S3b3H J V A VH

XN3W3NN08V - SNOIXVnDONO

aMfiHJioo amaADON v i >ino, i suHousoa

3NN3H 3«nXNi3l 3'jvpsvw s3(iihixnv ssano •snIvw S3a X3 axsna na XNI3X no XN3W3SSm38W3,3 unod SXinoOMd X3 SNIOS

aanddioo Mnam xbh hooa nanaaow

?NN3H 3H3AVVH 30VSSVW •N30NVH N33X808 UNIX 30 a

nNID33Hd3ASOI3H NOOHOS

3‘-nonwviAi

Bijnoaenj'e ‘aineag sp jruqsui

PP IVVHiSQNOH 3J.00H8 = R!Z

'uazfjud a 11B ua pjee ua||B u;

U8ZmH 0p/wnoq8

auooijos usdoo>| a} ua uauruj aj_

OHoeN3anz

'si)oj3 s]udiudu3fdsu3j stiox

*X|jd stnet) sdjeuuo|A| 'suOdnoQ

: stsqov

aONVTlOH IBepussooy 'yz ‘(Bejtsaiua: siesjnssns

SU3ANV

OS '*)8||00?y sap |bubo 'OS

93nei|3 sp |BJ|U0 DBSJna

•S)}vj3 UiSutiqjfiu; »uv ‘uszfHd etsBooq ap ua6st 'usspuoj ‘p|sB piussu/\ ‘suodnoQ: tdooy

ONVTIOH l*epu»soH 'yz iBBJisSnjg ‘yz ’ sinq||0

N3dU3AAXIM V

09 ‘09

JOO)UB)|)ess!M |eej|usg

N3dH3AMNV

frC JBEJJSIJOOdaOX sBub~| U3

ge uja|duoo|B-j

OS'S sfu

doojTs ua

Ul8S|Bg[ ÏM|SUI|Q

pui uoSvp uJipdda dp muuiq udZdiidS )S90i/iufijs fo jsdOJ/quijg uva udjjvduvv djsSiaaif pq

ONmvA ‘ai3HanoMH3A 1S30HMNIX

yç ‘[»iiasXaM sa ‘spuBBissq jbb[ oZ spu|s s|nn

SUJBBJUBJJ3A00X — 9f JBJ30JBUI9UI5I — 3!ï33fOJd

ü8SupiJ9AV9q U9

usinais fZ ‘UiajdaiBs ‘fz lofuaSoja

2 SNVW)D3VÜ8 T fWojQ

nosivw VT sa gxnviDpds

!-:id301V aaNOIS

sianoa 3dho.t zsxsnoga

XIOHD Al 3a SNOIXVWWOSNOD

aioaj X3jjna — aavma

3J!B}?UdOJd SH3ANV g aueo e| ap aoeij

sinH x3H NVA aiaHaaaNOzfia

XU381V 30N018 >ï

N3XSHVO naaana X3H xmniho

XI3XHVMM Si NVA N30NIH0SH3A

-d3A — x333fia anoM — aavma

* |/\| jBBuaSjg 3M1NV g s*ee|daue*S

±3X008

±ö3anv 3dV0 1310H

do uapBJJOOA 9A\n;aop ‘SHSlSQflOHSinH

U9dJ9M|DY ‘§l )BBJ|SAUJ9ï[ 9SUBq ‘SJMSH SjOÓlIBJJ

(poojq )sq JOOA (ssjssuis sissq) uenanij szisBoasq ispsodJtssia — issMilBia — pooiioa - 'V rv I»SJ[HS - epos Pldey — uisoiqisiQ jsdaj — s|sSBupinj}i — issuer — isJunssniUBA EUipd (useuis spEioDoqa us -usjiptUA su[!j) jspsodSuippnj uBausuiy s)ssqjs|iv: 1JJSJ)S pBBUOOA sp 3UC100Z uszjud 3|S3|[SSPJ00A sp UBB USUJ05lSq S) 30U!|UI lia

j do fDDJS S3J1V I i JDVJ fpjOM S3JJY

I do q.x ‘sjaTtiapinjjj

‘g I. ‘s»BB|dtouJBO )00j3 )9q JOOA

•SJ9![9>|UIM 9J|B [iq JBBqS[U>lJ9A •U9;qnpoad gSipjBBJifipS J9qB 9|s§q99pjooA U9 9}S9q 9p fiq sj JOXSONOUO W SSIddOX 9|S9qj9HB }9yj 3UJOVI 9>saq ap >6ubaj0a

- VNvnisvya -

sxsttsssisssmsssmssssssssssssssssssmsssfi


Voorwoord van den Film ” Fiat Lux!”

Het is een der grootste vooruitgangen onzer eeuw, dat de geneeskunde zich niet meer beperkt tot het nuttige werk der scheikundige’,werkplaats, of tot de genezende werking van den dokter, maar dat zij een uitgebreider veld zoekt door den strijd aan te binden tegen het alkoolism, besmettelijke ziekten, tering, geheime ziekten, enz.

Duizenden ongelukkigen, door deze laatste ktyaal aangetast, zijn er slachtoffers van geworden, ter oorzake hunner onwetendheid, en het is een eerste plicht der menschelijkheid te trachten hen te redden.

Bij de meeste groote natiën, zijn er maatschappijen gesticht, met het doel dien geesel te bestrijden door middel van drukwerken, voordrachten, aanschouwelijke lessen. Nu stelt de film zich ten dienste der waarheid en komt met alle kracht de verspreidingsmiddelen versterken.

De film « Fiat Lux » schildert den droevigen toestand van een door die ziekte aangetaste ongelukkige, die niettegenstaande den raad van zijn geneesheer in het huwelijk treedt en zoo de verschrikkelijke ziekte voortplant in het huisgezin dat hij komt te stichten. Niets ontroert dieper dan het zien der erge, noodlottige en pijnlijke, verschrikkelijke en onverzoenlijke gebeurtenissen van dit rampzalig ieven.

Het is mogelijk dat de personen, beïnvloed door het buitengewone onderwerp van den film, en niettegenstaande zij het noodig achten het volk voor te lichten, de meening zijn toegedaan dat de kinema de gewenschte plaats niet is. Wanneer men hen vraagt: « Welke is die plaats? » zij antwoorden: Het mag geene plaats zijn toegankelijk voor het publiek, d. w. z. geene school, kerk, dagblad of openbare vergadering, maar wel het geneeskundig boek dat maar alleen door de toekomstige dokters gelezen wordt.

Nochtans antwoordt het gezond verstand op die bewering.dat een openbaar gevaar in het openbaar dient bevochten ie worden, en hoe meer de plaats toegankelijk is, hoe deugdelijker de uitwerking zal zijn. De kinema is een der plaatsen, waar met voorliefde duizenden jonge lieden bijeenkomen, en geeft dus gelegenheid aanschouwelijke lessen voor te stellen die in hunne herinneringen zullen geprent blijven en hen zeer dikwijls tegen de ergste gevaren zullen vrijwaren.

De film Fiat Lux toont het gevaar der besmetting, de misgedachte welke er bestaat het kwaad lichtzinnig te versmaden, de zekerheid der uitslagen eener ernstige geneeskundige behandeling en de vertroosting welke die uitslag bezorgt. F,en treffelijk schouwspel zal zich op het scherm ontrollen, schrik inboezemende aan £de ongebonden lieden, maar vrede en zaligheid aan hen die ihun levenswijze regelen op de grondslagen der zedelijkheid en der wetenschap.

Gezien de belangrijkheid van den film ”Fiat-Lux” zal deze vertoond worden:

Zondag en Maandag om 4 en 8 torenuur Dinsdag, Woensdag en Donderdag om 8 1/4 torenuur.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel van eerste orde

Adres en Private Galerie

Parochiaanstraat,

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen:

Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Bayle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Xindsorvengoed JCommuniek/eederen DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Oiepestraaf 54

4 Algemeene Inrichting van fïïeubeleering

3 Ghiii.Swaeheh-Çretsè

23, Gemeentestraat, 23

Ch.Blockhuys &Zoon

GliüZENNIflKER EN RUNSTGLflSRAfJEN Justiciestraat -77 - Antwerpen


Fiat Lux I

Samenvatting van den film.

Twee broeders van zeer verschillenden aard. Aan den eenen kant een jong geneesheer, leerzaam en vlijtig, die zich eene benijdenswaardige toekomst gemaakt heeft als bestuurder van een kindergasthuis, aan den anderen kant de jongere broeder, oppervlakkig en lichtzinnig, die als schilder, zich een vroolijke vriendenkring gevormd heeft, en voornamelijk leeft voor de vermaken.

Na het eindigen van een feest op zijn werkhuis, besluiten de jongelieden, nog eene nachtherberg « De roode lantaarn » te bezoeken, en Paul weet al spoedig het hart eener dienster te winnen Intusschen heeft de oudere broeder kennis gemaakt met de dochter van een rijk gemeenteraadslid en is met haar verloofd.

Paul, die na zijn minnarijtje met de dienster, de eerste verschijnselen der ziekte vaststelt, haast zich, zonder een geneesheer te raadplegen, bij een apotheker een geneesmiddel te halen, dat als onfeilbaar wordt aangeprezen.

Dit geneesmiddel heeft hem natuurlijk niet geholpen en als hij bij toeval in een dagblad de aankondiging leest van een geneesheer, gaat hij er heen, om zooals het bericht meldt, « er eene spoedige en zekere genezing te vinden, zonder stoornis in zijne gewoonten ».

De behandeling duurt drie weken, waarna de geneesheer den zieke volledig genezen verkiaart, eene ronde som opstrijkt en Paul gevoelt zich tevreden en gelukkig.

Zijn broeder stelt hem aan zijne verloofde voor en wanneer de twee jonge lieden elkaar voor de eerste maal zien, blijkt opnieuw als waarheid de mogelijkheid der « liefde bij donderslag ». Met diepe droefheid stelt Georges vast, hoe Paul hem het hart zijner Elsa ontrooft. Zijne grootmoedigheid overwint bij hem eiken zucht naar wraak tegenover zijn jongeren broeder. Hij verkropt zijne droefheid en wanneer Paul hem meldt, dat hij met Elsa verloofd is, zegt hij hem enkel: « maak haar gelukkig! »

Maar wanneer Elsa zelf, hem stralend van genoegen en glimlachend alsof er niets gebeurd ware, hem om verschooning vraagt, ontwaakt in hem zijne mannelijke fierheid, en plotseling een besluit nemende, grijpt hij de hand zijner jonge en medegevoelende helpster en stelt deze voor als zijne verloofde. Hij gevoelt zeer wel dat hij in deze vrouw, eene trouwe en verkleefde vriendin zal vinden voor gansch zijn leven....

Zekeren dag bezoekt Paul zijn broeder, maar blijft als aan den grond genageld staan, als hij in het meisje dat de raadplegingszaal verlaat, de dienster herkent uit « De roode lantaarn ». Beschaamd ontwijkt hij den onderzoekenden blik van zijnen broeder, maar vertelt hem ten laatste de « ongelukkige » zaak hem vroeger overkomen Vol vreugde verklaart hij: < Op drie weken was ik genezen »; de broeder spungt recht, en vraagt hem zijn arm te ontblooten, en past eene kleine aaeriating toe. Paul verlaat schuddebollend zijn broeder. Georges wordt door een schrikkelijk voorgevoel bevangen. Hij kent de reklaammakende geneesheeren, « gewetenlooze kwakzalvers » die, alleen op geld belust, jaarlijks duizende levens vernietigen. Hij onderwerpt het bloed van Paul aan de proef Wassermann en zijn voorgevoelen wordt zekerheid.

Het bloed van Paul is ziek. Op dit oogenblik, alsof een onzichtbare duivel met hem spotten wilde, ontvangt hij de huwelijksuitnoodiging van Paul met Elsa. Hij neemt een onmiddellijk besluit, en spoedt zich naar buiten om een verschrikkelijk ongeluk te voorkomen. Hij bidt en smeekt zijn broeder op dit

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

J De volledige leergangen worden gegeven aan den prijs van 10 franken per ] maand. De leerlingen mogen hunne eigene en familie-kleedingstukken ver-<£ vaardigen.

Men kan zich dagelijks laten opschrijven.

Schoonheids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der BORST.

3, rue Bouri

Produit de Beauté

Pour développer et raffermir immédiatement et à tout âge la POITRINE, a straat, 3

Het Huis van

YERHÜIZIBGMi Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meubles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers. .

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenlayid. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

Lïq (Détpopole

gpoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN


oogenblik niet le huwen; hij schildert hem voor oogen de schrikkelijke gevolgen van zulk huwelijk. T« vergeefsch. Paul wil niet luisteren, wil niets gelooven en weipt hem ten slotte in het aangezicht Dit alles is slechts jaloerschheid ». Georges kan zich niet meer inhouden. Hij heeft zijn plicht gedaan, gebeure nu wat wil ' Hij breekt alle betrekkingen niet Paul af, en leeft teruggetrokken zich alleen wijdende aan zijne kunst, zijne vrouw en zijn nieuwgeboren zoon.

Het volgende jaar reeds zou de twee broeders vereenigen. Zekeren avond wordt Georges geroepen. Niettegenstaande het late uur. gaat hij mede. en bevindt zich in tegenwoordigheid zijner schoonzuster en tiaar ziek kind. De vroolijke en geestige Elsa is een bloode, ziekelijke jonge vrouw geworden. Haar arm ziekelijk dochtertje, armzalig schepseltje, ligt ziek in haar wiegsken. Met een enkelen oogslag heeft Georges alles begrepen. Hij plaatst zich voor zijn broeder en zegt hem: « Gij zijt een eerlooze ». Elsa die vol ongerustheid hem gevolgd was, heeft alles gehoord en valt in bezwijming. Paul ontvlucht zijn huis waar het ongeluk zijn intrede deed. Hij tracht zich door den wijn te bedwelmen, ’s Avonds sleept hij zich tot bij Georges, en doet hem de onzinnigste verwijlen. Georges doet hem tot een juister begrip van den toestand Jcomen en laai hem niet meer vertrekken. « Morgen vroeg » zegt hij hem, zal ik u in behandeling nemen, 's Anderendaags ’s morgens is Paul verdwenen, zonder spoor na te laten.

Eenigen tijd nadien wordt Georges bij zijne zieke schoonzuster geroepen, maar hier baat geene hulp meer. De ziekte heeft de hersenen aangetast. Met ontroering sluit hij Elsa de oogen. Het dochtertje van Elsa, plaatst hij in de kliniek en zal haar volledig genezen....

Jaren zijn verloopen. Ingeborg is een lief meisje geworden Wat verwonderlijks dan dat haar neef Gerard, aan hare zijde opgegroeid, haar lisrtstochtelijk bemint Oude wonden worden geopend in het hart van den verouderden vader, wanneer hij de twee jongelieden samen verrast en ontdekt wat er in hun hart omgaat. Hij verleit den jongeling met verzachtende omstandigheden, de treurige geschiedenis van Ingeborgs vader, maar wanneer Gerard, hem niettemin verklaart niet te kunnen leven zonder Ingeborg, wordt zijn blik hard als staal. Gij moet vandaag nog vertrekken », zegt hij hem. Gerard, neemt met tegenzin afscheid van Ingeborg en verlaat het vaderlijk huis. Ingeborg weent overvloedig; voor haar is het leven nu ook zender waarde; zij verkwijnt, haar welbeminde gezel beweenende.

Opnieuw zijn vier jaren voorbijgegaan. Zekeren dag wordt Georges in een gasthuis geroepen, waar een stervende naar hem vraagt. Verwonderd nadert Georges het bed, en herkent met ontroering zijn broeder Paul in dit mensche-lijke wrak. Op dit zicht wordt Georges hart week. Tranen vullen de oogen van Paul. Met moeite richt hij zich op en vraagt naar zijne dochter Ingeborg. Zij ligt reeds in zijne armen. Angstig vraagt Paul: « Is mijne dochter gezond? En Georges, inwendig een schrikkelijke strijd voerende zegt: « Ja. uwe dochter is welvarend Het bewijs ervan is, dat ik haar als vrouw geef aan mijn zoon. » Paul valt terug op zijn bed neder en sterft zachtjes.

Gerard en Ingeborg zijn nu een gelukkig paar. Georges gaat voort zijn teven te wijden aan de wetenschap en de menschen te verlichten. Ieder jaar verzamelt hij rond zich een groot aantal jongelingen om hen te onderrichten en hij richt zich op wanneer hij uitroept met schitterende oogen,

« Het worde licht! »

Zorgen wij ervoor, nu dat de aleemeene hervatting der zaken aanstaande is, ons niet te laten verrassen, wanneer zij er zijn zal.

Wachten wij niet, totdat de gelegenheid daar Is, om ze te laten ontsnappen, omdat wij geen be- j kwaamheid hebben om er vrucht uit te trekken

Gedurende deze enkele maanden. weken of dagen die ons nog van dit lang verbeidde oogenblik scheiden, maken wij ze ons ten nutte, om ons op de hoogte te stellen van eene vreemde taal.van den Handel en het Boekhouden. Deze kennissen zullen ons dadelijk van nut zijn, en de kleine uitgave zal door de eerste maand arbeid vergoed worden.

Iedereen, Damen en Juffrouwen, heeren en Jonge lieden kunnen de Gezamentlijke of Private Leergangen volgen, welke de MODERN SCHOOL 41, Meirplaats, inricht.

Inlichtingen en Proefles kosteloos. Zich wenden tot het Bestuur

41, Meirplaats, 41

A présent que la reprise générale des affaires approche, tâchons de ne pas nous fairesurprendrequand elle arrivera.

N’attendons pas que l’occasion soit là pour la voir s’échapper faute de capacités pour en tirer profit.

Pendant ces quelques mois qui nous séparent encore de ce moment, profitons en pour nous mettre au courant d’une langue étrangère, du commerce et de la comptabilité. Ces connaissances nous seront utiles immédiatement et la petite dépense sera remboursée par le premier mois d’occupation.

Tord le monde, Dames etjennes Filles, "Messieurs et Jeunes-Gens pourront suivre les Cours collectifs ou privés qui sont organisés à la MODERN SCHOOL, Place de Meir, 41.

Renseignements et leçons d’essai gratuits, en s’adressant à la direction

41, Meir, 41

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Juslicie-Paleis)

Volledige Leergangen

1° Engelsch, Snel- en Ma- u chienschrift.

2° Boekhouden, Engelsch en f Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Ma- k chienschrift.

15 fr. per maand

Fransch

Engelsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snel schrift

Machienschrijt

5 frank per maand 2 lessen per week

(10 lessen per week)


Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 | Koffie, Melk 0.40

Blonde » 0.40 ! Limonade 0.40 Ét

I Enz. I

wfeHmfefeï

SPELWIJZER

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 8 en Maandag 9 April om 4- en 8 torenuur

1. Godsdienstige marsch Ch. Gounod

2. De B riever», treurspel

3. Hoe Golo Genoveva huwde, tooneelspel

4. a) Mijn Moederspraak

b) Aria uit het zangspel Isa

c) Heeft het roosje milde geuren Peter Benoit

Mevrouw Elisa LEVERING

5. FIAT LUX (Het worde licht)

Ie, 2e en 3“ deelen

De zangnummers zullen alleen op de avondvoorstelling uitgevoerd worden.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavalorys en W. C. (voor dames en heerem ingericltt in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

fj Pendant i’Entraete dégustez au Buffet du Gafé: |

Orge Extra 1,2 0.20 ! Café, Lait 0.40

Blonde » 0.40 i Limonade 0.40 |

1 Etc.

PROGRAMME

DES

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 8 et lundi 9 avril à 4 et à 8 h. (de la tour)

1. Marche religieuse Ch. Gounod

2. Les Lettres, drame

3. Comment Golo épousa Geneviève, comédie

4. a) Mijn Moederspraak

b) Isa, Air de l’opéra

c) Heeft het roosje milde geuren Peter Benoit

Madame Elisa LEVERING

5. FIAT LUX (Q ue la lumière soit)

Ie, 29 et 3e parlies

Les numéros de chant seront exécutés s*u ement à la représen-r r.

avis pour les lepfesentations du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café iaccès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les nus 5 et 6.

VRUCHTEN en Y -j* y FB.UI i S ßt

GROENTEN I El L A 1 LÉGUMES

in Bokalen 1 if Jjr I A I a en Bocaux

D R BESTE A Aaa * JL LES meilleurs


Vraagt aan uwen leverancier Demandez à votre fournisseur

heb beste der»

Zeeppoeders

van onovertrefbare hoedanigheid

le meilleur des Savons

en pouclne Surpasse toutesles autres marques

Fabrieken te Antwerpen: STUFSElSTRAAT, 8-10.

Bureeten:

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 Brussel: de Brouckèrb-Rlaats, 46. Luik: Ruf. des Dominicains, 8.

Fabriques à Anvers:

RUE DE L’AMIDON, 8-10.

Bureaux:

Anvers: RUE DE L’AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckère, 46 | Liège: Rue des Dominicains, 8.

6. FIAT LUX 4-

deel

7. De Vrijschutter, openingstak C' M. v. Weber

b) Aria van Agatha

Mevrouw Elisa LEVERING

8. FI AF LU 1X1 5e en 6e deelen

Zondag 1 5 en Maandag 16 April

ZONDARES

Geheimzinnig treurspel in 5 deelen Nieuwe film, voor de eerste maal te Antwerpen vertoond.

Zondag 22 en Maandag 23 April

Voor de eerste maal te Antwerpen, de nieuwe film

CATHAR1NA SOSNOWSKY

Uit den heldentijd van Polen Groot historisch treurspel in 4 deelen

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

PAPIERHANDEL BOEK. en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ f

HOPLANü 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

6. FIAT LUX 4P partie

7. Freyschütz, ouverture C. M. v. Weber

b) Air d’Agathe

Madame Elisa LEVERING

8. FIAT LUX 5e et 6e parties

Dimanche 1 5 at Lundi 1 6 avril

PÉCHERESSE

drame mystérieux en 5 parties Nouveau film passant pour la première fois à Anvers.

Dimanche 22 et Lundi 23 avril

Pour la première fois à Anvers, le nouveau film

CATHERIN h SOSNOWSKY

Aux temps héroïques de la Pologne Grand drame historique en 4 parties

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


Avant-propos au Film ” Fiat Lux! ”

Un des plus grands progrès de notre époque est que la médecine ne se contente plus des paisibles travaux de laboratoire ni de l’activité curative du médecin, mais qu’elle recherche un champ d’aclion bien plus étendu en engageant la lutte contre l’alcoholisme, les épidémies, la tuberculose, l’avarie, etc.

Des milliers de malheureux atteints de cette dernière affection en sont devenus les victimes à cause de leur ignorance, et c’est un des premiers devoirs d’humanité de chercher à les sauver.

Dans la plupart des grandes nations se sont fondées des sociétés ayant pour objet, la lutte contre ce fléau et utilisant dans ce but les brochures, les conférences, les démonstrations. A présent, le film se met au service de la Vérité et vient renforcer de toute sa puissance ces divers moyens de vulgarisation.

Le film « Fiat Lux » dépeint la tragédie d’un avarié, qui, à l’encontre de l’avis du médecin, contracte mariage et introduit ainsi le mal terrible dans la famille qu’il vient de fonder. Rien n’émeut plus que le spectacle des événements de cette vie, événements graves et mesquins, tragiques et pénibles, terribles et implacables.

11 peut se faire que des personnes, influencées par le sujet peu ordinaire du film et malgré qu’elles jugent qu'il est nécessaire d’éclairer le peuple, estiment pourtant que ie cinéma n’est pas l’endroit indiqué. Que si on leur demande: « Quel est cet endroit »? elles répondent: Ce ne peut être un endroit accessible au public, c. a. d. ni une école, ni une église, ni un journal, ni une réunion publique, mais bien le livre de médecine qui n’est lu que par les futurs médecins.

Mais la saine raison répond à cela qu’un danger public doit être combattu en public et que plus l’endroit sera accessible plus l’action sera efficace. Le cinéma étant un des lieux où s’assemblent par prédilection des milliers de jeunes gens, permet de faire défiler devant eux des spectacles et des démonstrations qui resteront gravés dans leur souvenir et les préserveront bien souvent de graves dangers.

Le film Fiat Lux montre les dangers de la contagion, l’erreur dans U légerté et dans le dédain du mal, la certitude de l’heureux résultat d’un traitement médical sérieux et la consolation que ce résultat comportera Un spectacle honnête se déroulera sur l’écran, apportant l’effroi aux libertins, mais la paix et le salut à ceux qui s’appuyent sur les principes de la Morale et de la Science.

Vu son importance le film ” Fiat-Lux ” sera donné: Dimanche et Lundi à 4 et 8 h. d. i. t.

Mardi, Mercredi et Jeudi à 8 1/4 h. d. 1. t.

sVîJfl

bP**1 Jb 0r

SflPflü

Zeeppoeder

is overal te verkrijgen

Zeephandel

Stijfselrui, 35

ANTWERPEN

[Gesticht in 1913

Belgische Brevetten

257733

260011


Fiat Lux i

Résumé du film.

Deux frères bien différents. Ici, le jeune médecin, studieux et actif, qui s’est créé comme directeur d’un hôpital d’enfants une position enviable, là, le frère cadet, superficiel et léger et qui, en sa qualité de peintre, s’entoure de joyeux compagnons et vit principalement pour le plaisir.

A l’issue d'une fête d'atelier, les jeunes gens décident de visiter encore l’établissement de nuit « La lanterne rouge », et Paul a vite fait de conquérir le cœur de la serveuse. Entretemps, le frère aîné, a appris à connaitre et à aimer la fille d’un riche conseiller communal et s’est fiancé avec elle.

Entretemps, Paul qui après sa facile aventure avec la serveuse a constaté la première manifestation du mal, s’est empressé, et cela sans consulter de médecin, de se procurer chez le pharmacien un remède renseigné comme infaillible.

Ce remède ne l’a, évidemment, aidé en rien et lorsqu'il lit par hasard dans le journal l’annonce d'un médecin, il couit chez celui-ci pour y trouver, comme cela est dit dans l’avis, la « guérison rapide et certaine, et sans dérangements dans ses habitudes ».

Le traitement dure trois semaines et après cette période, le médecin déclare le malade entièrement guéri, empoche les honoraires rondelets,- et Paul se retrouve heureux et content.

Son frère le présente a sa fiancée et lorsque ces deux jeunes gens se voient pour la première fois, semble s’avérer de nouveau la possibilité de « l’amour en coup de foudre ». Avec une profonde douleur, Georges doit constater comment Paul lui vole le cœur de son Eisa. Sa générosité anéantit toute fois en lui tout désir de vengeance à l’égard de son frère cadet. 11 étouffe sa peine, et lorsque Paul lui apprend, qu’il s’est fiancé à Eisa, il lui dit simplement: « Rends- la heureuse, toi! »

Mais lorsque Eisa, rayonnante de bonheur, lui demande elle-même en souriant et comme si rien ne s’était passé, de vouloir l’excuser, sa fierté d’homme se réveille et, se décidant soudainement, il prend la main de sa jeune et symphatique assistante et présente celle-ci comme sa fiancée. Il sent très bien qu’en cette femme, il aura une sincère et fidèle camarade pour toute sa vie,...

Un jour Paul rend visite à son frère mais reste cloué sur place quand il reconnait dans la fille qui vient de quitter la salle de consultation, la serveuse de « La Lanterne Rouge ». Honteux, il évite le regard scrutateur de son frère, mais lui raconte finalement l’affaire * malencontreuse » qui lui est arrivée dans le temps. Plein de joie il déclare. « Après trois semaines j’étais guéri »; le frère bondit, lui demande de découvrir le bras. Il lui prélève un peu de sang. Paul quitte son frère en secouant la tête. Georges est saisi d’un terrible pressentiment. Il les connaît les médecins annonciers, « ces charlatans sans conscience » qui, ne pensant qu'à leur bourse, détruisent chaque année des milliers d’existences. Il soumet le sang de Paul à l’épreuve Wassermann et son pressentiment devient certitude.

Le sang de Paul est malade. A. ce moment, comme si un démon invisible voulait se moquer de lui, il reçoit une invitation au mariage de Pau! avec

WÊmà

F. NOPPE-BHUSSELAIRS

PpacUbiDhooGllDéik kerij MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Difiloma van Groeten Prijs, Wederlandsche Tentoonstelling içn.


Elsa. Il prend une décision subite et se précipite dehors pour éviter un terrible malheur. Il prie, il conjure son frère de ne pas se marier en ce moment; il lui dépeint les horribles conséquences, d’un tel mariage. En vain. Paul ne veut rien entendre, ne veut rien croire et finalement lui jette au visage « Tout cela n’est que de la jalousie ». Georges ne peut plus se contenir. Il a fait son devoir, advienne maintenant que pourra! Il rompt toute relation avec Paul et vit retiré pour son métier, sa femme et son fils nouveau-né.

L’année suivante déjà, devait réunir les deux ftères. Un soir Georges est appellé dans une maison Malgré l’heure tardive, il y court et se voit en présence de sa belle-sœur et son enfant malade La joyeuse et espiègle Eisa, est devenue une jeune femme maladive et timide. Sa pauvre petite fille, créature chétive, est couchée malade dans son berceau. D'un coup d’œil Georges a tout compris II se place devant son frère: • Tu es un infâme », lui dit-il. Eisa qui pleine d’inquiétude a suivi, a tout entendu et tombe en syncope. Paul se précipite hors de sa maison où le malheur vient de s'introduire. Il cherche à s’étourdir dans le vin. Le soir il se traîne chez Georges et lui fait les reproches les plus insensés. Georges le fait revenir à une notion plus juste-de la situation et ne le laisse plus pjrtlr. • Demain matin », lui dit-il, « je te prendrai en traitement. >• Le lendemain matin Paul a disparu sans laisser de traces.

Du temps se passe et Georges est appellé chez sa belle-sœur malade; mais ici tout secours est inutile. La maladie a gagné le cerveau. Avec émotion, il ferme le* yeux à Eisa. La petite Ingeborg, fille d’Eisa, il la placera a la clinique et là, il la guérira complètement.

Les années passent. Ingeborg est devenue une charmante jeune fille. Quoi d’étonnant dès lors que son neveu Gérard, qui a grandi à ses côtés, l’aime passionnément. D’anciennes blessures s’ouvrent dans le cœur du père vieilli, quand un jour il surprend les deux enfants ensemble, remarque ce qui se passe. Il éclaire le jeune homme et lui raconte avec ménagements, la triste histoire du père dingeborg. Mais quand Gérard lui déclare neanmoins, ne pouvoir vivre sans Ingeborg, son regard devient dur comme de l’acier. « Tu dois partir encore aujourd’hui », dit-il. Gérard, la révolte dans l'âme, prend congé d’Ingeborg et quitte la maison paternelle. Ingeborg pleure à chaudes larmes; pour elle aussi la vie est maintenant sans valeur; elle dépérit en pleurant le camarade bien-aimé.

De nouveau quatre ans se sont passés. Uu jour Georges est appellé dans un hôpital où un moribond le demande Etonné, Georges s’approche du lit et reconnaît avec émotion son frère Paul dans cette épave humaine. A cette vue le cœur de Georges se fond. Les yeux de Paul se remplissent de larmes. Il se. redresse avec peine et demande après sa fille Ingeborg. Elle est déjà dans ses bras. « Ma fille est-elle saine »? demande Paul plein d’angoisse. En Georges se livre un sourd et terrible combat. « Qui, dit-il, ta fille est bien portante: La preuve, c’est que je la donne comme femme à mon fils. » Paul retombe et expire doucement.

Gerard et Ingeborg forment maintenant un heureux couple. Georges continue à vouer sa vie à la science et à éclairer les hommes Chaque année il assemble autour de lui de nombreux jeunes gens pour les instruire et il se redresse quand il s'écrie, les yeux brillants, « Que la lumière soit! »

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAN D, 19 ig, Rue Houblonnière, 19

ANTWERPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5E7Per maand

2 lessen per week

Vraag kosteloos inliatytincren.

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craésbeeckstraat, 7, Antwerpen

L1RIDENBLOEMEN

voor Lindenthee, aan 4 fr. per kilo

N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen. Medeburgers en Medeleden I Geeft uw nuttelooa papier, kurkenatoppen, enz., aan onze op halera.

Drukk.Jan BouchtriJ. — Z. N. 5276, 6/4/17,


CINEAÄ ZOOLOGIE

Zondag 15 en Maandag 16 April

ZONDARES

Geheimzinnig treurspel in 5 deelen Nieuwe film, voor de eerste maal te Antwerpen vertoond.

Zondag 22 en Maandag 23 April Voor de eerste maal te Antwerpen, de nieuwe film

Catharina Sosnowsky

Uit den heldentijd van Polen Groot historisch treurspel in 4 deelen.

Dimanche 15 et Lundi 16 avril

PÉCH ERESSE

Drame mystérieux en 5 parties Nouveau film passant pour la première fois à Anvers.

Dimanche 22 et Lundi 23 avril Pour la première fois à Anvers, le nouveau film

Catherine Sosnowsky

Aux temps héroïques de la Pologne Grand drame historique en 4 parties.