Programme from 6 to 7 Oct. 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#128

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen woidt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stollen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering

ln den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

Ik koop aan den hoogs ten prijs I

GOUID hm ZlLVER

Verandering van Uurwerken in armbanden-uurwerken

ROUSSEAU

— -- 14, Offerandestraat, 14

Specialist voor Chronometers en met repetities, alsook van oude stukken.

Al de uurwerken en pendulen door het huis verkocht hebben 3 JAAR waarborg.

XANTOS

Komt zien naar onze Uitstallingen Hoogste Prijzen 105 MEIR 105 Hoogste Prijzen

Qoillaume CANPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ln geval van verkoop.

Schoonheidsgeslicht

3, BOUHUSTRAAT

SCHOONHEIDSVERPLEGINQ än PRODUKTEN voor de TINT, MANUCURE — MASSAGE. HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffur

Lava Gebroeders

1 BUREEL- en SCHOOLGERIEF t

PAPIERHANDEL

jiftN BOVCHBlIlt'

HOPLAND 22, ANTWERPEN ï

Leder-, Chagrijn-, Moiré- eç alle Fagtaziepapierep

IN PAKPAPIER EN

KARTON, enz.

ANTVERPIA

te verkrijgen:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

Otto Veniusstraaf, Jf, Antwerp en


qj Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat JÜ Säa, Brillen en

21 j fc Neusnijpers

bll de ] f ln alle

St. jacobsketk Antwerpen

soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLIÏCTRI8CHK ARTIKKLKN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Qesloten op Zon- en Feestdagen.

ECOLE SPECIALE

BIZONDERE SCHOOL

19, HOFLAND, 19

Vlaamsch of Duitsch * Fransch

ANTWERPEN

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bizondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Snefschrift en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 October 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

LEDERPAPIEREN

Chagrijn-,Moiré-enaiie Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en C0M1TEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAÏEK PAPIER

Inpakpapieren - Karton

te -verlcrij oren.:

-- ANTVERPIA

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN


Aanstaande Week

BUITENGEWONE spelwijzer

— Twee groote Nieuwigheden - -

VOOR DE EERSTE MAAL IN BELGIË

Ophefmakend dramatisch filmspel in 4 deelen

Grootsche Tooneelschikking.

Het HUWELIJKS KONTRAKT

Blijspel in 4 deelen

Vrouw Haverman gaat voor eenige dagen op bezoek bij hare moeder en tracht haren man te troosten met de woorden dat zij toch ten minste haar portret achterlaat. Doch nauwelijks is zij vertrokken of Mijnheer Haverman neemt de rol op van pseudo-weduwenaar.

Liza, het lompen-meisje, belt aan de deur van Haverman, en, daar deze de dienstbode verlof gegeven heeft, komt hij zelf openen en staat in bewondering voor het mooie meisje. Op hare vraag of hij niets te verkoopen heeft, schenkt hij haar verschillige oude klee-deren zijner vrouw, doch Liesje blijft toch nog immer aan haren Karei denken. Haverman kust het portret zijner vrouwen zweert haar trouw te zullen blijven.

Bij het overzien der voorwerpen vindt Liesje eene borstspeld en zij neemt het voornemen deze terug te dragen.

Mijnheer Haverman ontvangt een brief van oom en tante Eier-man, die hem hun aanstaande bezoek aankondigen om kennis te maken met zijn vrouwtje. Wat nu gedaan, nu dat deze afwezig is!

Op dit oogenblik komt Liesje de borstspeld terug brengen, en Haverman is zeer verheugd, want het was juist het huwelijksgeschenk van oom en tante aan zijne vrouw.

Hij verzoekt Liesje de rol der afwezige te vervullen. Oom en tante Eierman komen eindelijk aan en Liesje wordt als echtgenoote voorgesteld. Zij staan verwonderd over het slordig kleedsel van Liesje, doch deze trekt zich uit den slag met te zeggen dat het groote kuisch is en zij anders mooiere kleederen draagt. Aan tafel, bewijst Liesje echter dat zij weinig opvoeding genoten heeft.

Denzelfden avond gaan de Eierman’s op bezoek bij Baron Strantzky en nemen hnnnen neef en hunne zoogezegde nicht mede. Liesje moet de borstspeld opsteken, welke zij als huwelijksgeschenk gekregen heeft. Niettegenstaande Haverman en Liesje zich gansch vreemd gevoelen, gedraagt zij zich als ware zij ten harent, vooral aan het eetmaal, waarbij zij zoo gulzig is, dat er haar welhaast eene graat in de keel blijft steken. Zij is verder de schuld van allerlei wederwarigheden en wordt met liefdesbetuigingen overladen door den Baron en zelfs door oom Eierman. Door haar toedoen is Haverman bijna verplicht in tweegevecht te gaan.

Tante Eierman is woedend en spaart geene verwijtingen aan haren gemaal. Zij zendt eenen brief naar de moeder harer nicht, om haar slecht gedrag en dit van haren neef, — die zij meermaals het portret eener vreemde heeft zien kussen, — kenbaar te maken.


Gebwikt tijdens de Poos in de Orinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.30 Koffie, 1.10

Blonde » 0.45 Melk 0.90

S3 Groseille, Grenadine 1.10— Limonade 0.60

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 6 October, om 4 en 8 1 /4 t. u. en Maandag 7 October, om 8 1/2 t. u.

Z. Ingangspel voor Orgel Lefébure Wely

2. Kiew, hoofdstad van Oekraine

3. La Fille du Far-West, Fantazij G. Puccini

4 Geschiedenis eener ASSCHEPOES

Dramatisch filmspel ia 3 deelen Ie en 2e deel

5. Romanza voor viool J. Svendsen

Heer Edm. DE HERDT.

6- Geschiedenis eener Asschepoes

3e deel

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IV. C. (voor dames en heeren) Ingericht in den Wintertuin en In het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.30 I Koffie, 1.10 fo K

Blonde » 0.45 1 Melk 0.90

K Groseille, Grenadine 1.10 — & Limonade 0.60 1

, Lompen-Liesje

Blijspel in 4 deelen met AUD.-EGEDE NISSEN, in de hoofdrol

Eerste vertooningen in België

Ie en 2e deel

8. La Mascotte, Openingsstuk Audran

9. Lompen-Liesje

3e en 4e deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Om stoornis te beletten, zal tijdens de avond-vertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin; die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.


Mevrouw Haverman, die kennis krijgt van den brief terwijl zij nog bij hare moeder is, vertrekt aanstonds huiswaarts om den trouwelooze te betrappen.

Ondertusschen komt de vader van Liza met Karei, haren verloofde, op bezoek bij Liesje en Mevrouw vindt deze allen bij hare tehuiskomst. Oom en Tante begrijpen er niets meer van en dreigen hunnen neef, die hun zoo misleid heeft, te onterven; doch het blijkt weldra dat de borstspeld de schuld van geheel het misverstand is, en, terwiji Liesje met haar vader en Karei naar huis vertrekt, wordt geheel de zaak opgeklaard.

Zondaj> 20 en Maandag21 October

3 Buitengewone Vertooningen

van den Grooten Kunstfilm

BEETHOVEN

Boeiende schets uit het leven van den beroemden toondichter

BIJZONDERE MUZIEKAANPASSING.

Oorspronkelijke werken van Beethoven

IWev. EhïSfl ItEl/ERlHG, Sopraan

f*ej. ALIGE PEETERS, Pianiste

IePrijs met grootste onderscheiding van het Kon. VI.Conservatorium

Orkest der Koninklijke Maatschappij van Dierkunde


KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

Da hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groole Eugelsche Apotheek

Falconplein 35 en Langs Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

lia (Détpopole

ffnoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeellng

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

wmmwwmm

PAPIERHANDEL

jftigi€MISll j

! Jfop/ancl 22, Jlntwerpen f

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

dzIn°voorDE alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseb aangaat, zijn en blijven nog altijd Klapdorp, 51, Antwerpen

en bijhuizen: St. Antoniusstraat, 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen.

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout in ’T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker -a

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

WWWVIWAA WMWUWM mmVmmm’mmmmmmJmmVm

MEDEBURGERS,

LAAT U BEWAKEN DOOR

Waakdienst -De Nachtrondewelke U de meeste waarborgen geeft voor goede bewaking en vertrouwd personeel. Bureel: Jodenstraat 8, Open dag en nacht.

INSTITUUT GIRTSUlDET

Tolstraat, 69, Antwerpen. (Tramlijnen 1, 3, 4,5.)

j4oudir?gleer - Danskunst - Schoonheidsoeïenipgen Gewoonten Gebruiker?

Te beginnen met Woensdag, 2 Oktober 1918, Herneming der Winter-leergangen, omvattende de aanleering van alle klassieke -, figuur- en moderne saloondansen. als: Een- en Tweestap, Bostango. Drie-Boston, Tango, Schotch-Time, Maxixe, Royal Boston, Lulu-Fado, Hésitation-Wals, Kanarie-dans, Fox-trot

Inschrijvingen worden van af heden tot uiterlijk 30 September, dagelijks aangenomen tusschen 3 en 11 uren [Torenuur) - Bijzondere lessen in ’t Instituut en ten huize. —

— Prospectus op aanvraag —


Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stvilclcen. voor Zouten en IR, o o4cen

Men bestelt ten huize

JÏ/ie dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

IK 'T GROOT - * IK 'T KIjBIK

Brouwerijen ARTOIS NaamL“appli f

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK « PILSEN . FONCEE (Munich) DUBBEL OERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKssPILSEN, in verbruik ALHIER

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

ÏÏOOFDHUIS PELIKAANSi RAAT. 108 fabrieken fabriekstraat.

ANTWERPEN

BÛHUIZiM IN STAD EN PROVINCIE

•W EKANIEKC TAP/JTKLOPPEftU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 8.45 - 5.37 — 8.56 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.56 — 7.41 - 12.17 5.43 — 11,33 torenuur.

gjpjpnn Himmln nïsaimüiii nasjjgri taii namii lasn tes

DE BESTE TOILETZEEP blijft nog altijd

Wacht U voor namaaksels. — Eenig depothouder der

Zeepziederij RASSE Brussel

VELDSTRAAT; 54, BORGERHOUT

•mVmTm-LTWIAW

DUCHEYNE Eiermarkt, 35,

ANTWERPEN

Borduurwerken en leekeeinpn op kieederen „„ Bloezen.

— Damen-N ieuwigheden —

POINTS eiaTIRS KANTEN

WWWilAWtUW'JWWJW


tt

Aanstaande Week:

BUITENGEWONE SPEbWlcJZER - - Twee groote Nieuwigheden - -Voor cLe Ie maal in België

Zijn laatste slachtoffer Jh

Ophefmakend dramatisch filmspel, in 4 deelen Grootsche Tooneelschikking

Het Huwelij ks Kontrakt

Blijspel in 4 deelen met LIA LEY, in de hoofdrol GROOT LACHSUCCES

Jan Boucheri|. — Pr. A. N. 37363 - 3-10-18