Programme from 17 to 18 Dec. 1916Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#38

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletTAVERNE HOLSTERS

4} (gewezen lokalen van den PAON ROYAL)

5 25, Statieplein 25, -*<- Antwerpen

VERBRUIKINQEN EERSTE KLA8

$j Bijzonderheid van Gueuze-Lambic

Bock Artois—Pale-Ale —Scotch-Ale—Stout —Dubbel Gersten

Extra Filter-Koffie (Bijzonderheid) — Verscheidene Sandwich

PAPIERHANDEL

BOUGUERIJ

Hopland, 22

A. 1ST T WERPEN

Alle nuttige Geschenken voor

KERSTMIS en NIEUWJAAR Alle Drukwerk.

J(inds/(orvengoed

'Xommuniekleederen

DE PRET-VAN DEN BERGH

52 Diepesfraat 54

] Drogerij J. BRAECKMANS ï

Drogerijen 24, Statieplein, 24 Kleuren

3 Scheikundige Produkten Telefoon 7383 Vernissen, enz. (

Alle fotografische benoodigdheden en bewerkingen j

Projectie — Kinematografie — Toovcrlantaarns

S - enz. enz. p

4 Huis sinds 20 jaar bestaande, De Keystrlei, 54.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr.2.S0

Groole Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Kinema Zoologie

Zondag 24 en Maandag 25 December

te 4 en 8 torenuur Dinsdag 26 December

te 8 1/2 torenuur

De Marsch der Köningen

Kerstmis vertelling.

Groote kunstfilm Gaumont in 4 deelen. Geheel gekleurd.

De kleine Suzanne Privat, de heldin van De Engei des Huizes en het Kind van Parijs, in de rol van Maria Louisa Satigé.

Bijzondere muziekale uitvoeringen met de medewerking van den heer Laurens SWOLFS, Tenor van het Opera van Parijs en van den Kon. Muntschouwburg.

ZURENBORG

Te huren en te koopen schoons

hedendaags ehe goedgebouwde Huizen

in allen aard en alle prijzen.

Zich wenden: 6R00TE HQNDSTRAAT 44

TRAMS nrs 8, 9 en 11.

Institut de Beauté, 3,rueBouria

MANUCURE

SCHOON H El D5VERPLEG1NG en PRODUKTEN voor de TINT, BUSTE EN HANDEN.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

SOINS ET PRODUITS pour L'EMBELLISSEMENT du TEINT DU BUSTE ET DES MAINS. CURES ANTIRIDES — MASSAGE TEINTURE HENNÉ Postiches pour la nouvelle Coiffure

ONDULATIONS — ABONNEMENT

LAVA FRÈRES


In hoc Signo vinces

Maximilianus Hercùlus heeft van het Keizerrijk afstand gedaan. Maar weldra spijt hem zulks, en hij besluit het bewind terug te winnen en zijn intocht te doen binnen Milaan. Het tijdstip dat hij daartoe gekozen heeft is dat waarop zich te Milaan vereenigd bevinden: Licinius, de jonge Cesar van lllyrie, en, om Constantin, keizer der Gallen, te vertegenwoordigen, dezes zuster, de schoone en deugdzame Constance, en zijne vrouw Fausta, die deze laatste met Constantin vereenigde met een laag politiek doel.

Constance en Licinius beminnen elkander; zulks is door Fausta opgemerkt geworden.

Maximilien komt terug van het kamp van Lodi, waar hij den eed van getrouwheid van het leger ontving. Hij gaat naar het keizerlijk paleis, waar Licinius en de twee vrouwen hem afwachten. Maximilien, die zich van Maxence wenscht te Ontmaken met behulp van Constantin, zou graag de banden, die hem met dezen verbinden, nauwer toehalen, door zijne vrouw Eutropie te verschoppen om met Constance te huwen. Fausta heeft dit ontwerp gevat en wil het bevoordeelirrep. Maar Constance verstoot Maximilien. In haar nood herinnert zij zich dat hare kristen moeder Helena haar dikwijls zegde: » De Hemel geeft ons kracht tegen hot gevaar », en zij laat zich cloopen door bisschop Materne, prelaat van Lombardie.

Fausta heeft Constance gevolgd en verwittigt Maximilien. Zij besluiten te 'handelen. Constance weigert het keizerlijk hevel te gehoorzamen, deel te nemen aan de slemppartijen. Ra-

ßeroepsehool van QftAD- EN SflUKÖflDE ßsterMmeV RQCK-CLU YTEN S

120, Viaduct-Dam, 120 - ANTWERPEN

Nieuwe leerlingen worden dagelijks aangenomen.

Magazijn van Corsets - Corsets op maat.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel van eerste orde

Adres en Private Galerie

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen:

Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt:

Coupons, Vreemd geld, Fondsen, tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Bureau Central de Change

50, Canal des Récollets, 50 ANVERS Succursale: Brugstraat, 24, Roosendaal HOLLANDE

Achète:

Coupons, Monnaies Etrangères, Fonds Publics aux plus hauts prix.

Tous renseignements gratis.

fllgemeene Inrichting van (Deiibeleering

23, Gemeentestraat, 23

StJGfal;

Ch.Blockhuys &Zoon

GLAZENMAKER EJ) FÇUfiSTGhflSRRJSEfi Justiciestraat -77 - Antwerpen


zend, verklaart deze den ooi log aan het kristendom. De kristenen worden bij duizenden geslachtofferd, zoolang tot Constance zich aan Maximilien zal overgeven. Het meisje wordt verplicht de massamoord bij te wonen. De moed der martelaren sterkt haar, en alhoewel Fausta haar zegt dat alle martelingen zullen ophouden indien zij aan Maximilien toegeeft, weigert zij en gelukt erin te ontvluchten, Gallië te bereiken en zich onder de bescherming van haren broeder keizer Constantin te plaatsen.

Constance kwam bij haar broeder onverwachts aan, en deze, die zich tot het kristendom bekeerde, is verontwaardigd wanneer hij door haar proud verneemt hoe Maximilen de kristenen vervolgt, en doet den titel « Goddelijke » van zijn standbeeld schrappen. Maximilien en Fausta besluiten daarop den keizer te doen verdwijnen, en Helvus Brutus gelast zich daarmee. Maar Constantin wordt gered door Constance, en Maximilien wordt om hals gebracht.

Fausta, door haar huichelarij, bekomt vergiffenis van karen man, en zij verwittigt dadelijk haar broeder Maxenee dat Constantin de oorlog wil.'Maxenee daagt Constantin uit, die Gal-lië met zijn leger verlaat, gevolgd door Constance, die Licinius wil terugzien, en door Fausta. Zekeren avond heeft Constantin in de Alpen een visioen; Jezus verschijnt hém en zegt: « In hoe signo vinces! « (Door dit teeken zult gij overwinnen!). Daarop trekt het leger naar Piome.

Fausta komt er echter eerst aan, en verwittigt Maxenee die Constantin tegemoet snelt. Maar hij wordt totaal verslagen, en hij zelf wordt in het gevecht gedood.

Na zijn triomfantelijken intocht binnen Rome, beloort Constantin aan den hoofdman der kristenen, Z. H. paus Melchiade, de grootste vrijheid.

Nu zit Constantin in dezelfde zaal, als overwinnaar, waar de

PELSENFABRIEtf EN BIJZONDERHEID VAN NANTELS EN tfRAGEN

ilOM

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33 ANTWERPEN Telefoon 2709

ECOLE SPECIALE

19, HOPLAN D, 19 19, Rue Houblonnière, 19

ANTWERPEN — ANVERS

LEVENDE TALEN BOEKHOUDEN SNELSCHRIFT MACHIENSCHRIFT

5Put per maand

! 8 2 lessen per week

Vraag kosteloos in.licli.tixi&en..

(üiiïï! 'üüfüTii iiiiiTiü iijTTn lüiüi' iiy, iiiiiii

merk Dessert DB BESTE F abrikant ï ci. frank ÖpedestpQQt, 154, Qepçhem


laatste vervolging begonnen was. Licinius heeft zijn teergeliefde Constance te Milaan vervoegd; en daar onderteelcent hij de volledige vrijheid voor het kristendom. Hij staat naast Constantin terwijl de heraut aan'het volk het keizerlijk hevel voorleest:

» Wij, Constantin en Licilius, Cesars, te zamen te Milaan zijnde om ons bezig te houden met al wat openbaar nut en veiligheid agngaat: lusschen de zaken die wij nuttig hebben geoordeeld voor de meerderheid onzer onderdanen, en meer bijzonder die welke de Godheid betreffen en den haar gewijden eerediensl, wij hebben aan de kristenen en aan al de burgers de vrijheid geschonken den godsdienst te volgen dien zij verkiezen. »

Toen de nacht viel, zat de keizer in zijne kamer ie mijmeren. Hij werd gestoord door ’t binnentreden van Licinius en Constance die, teeder omstrengeid, hem komen vragen hunne liefde te zegenen. Hij legt hunne handen in mekaar en zegt: « In den naam van Christus, zegen ik u! »

Daar eindigt het tijdstip waarin zich ons drama ontrolt. De geschiedenis voegt er bij dat Fausta, plichtig aan ander verraad, eenige jaren nadien ter dood werd veroordeeld.

Het Kristendom vervolgde zijn glorierijken weg. En eene geheimzinnige hand schreef de volgende profecij op het voetstuk eener heidensche obelisk: « Christus vincit! Christus regnat! Christus triumphat! »

3

4 Groote keus van alle Artikelen voor KERSTMIS en b

4 NIEUWJAAR. f

Gewone en Fantaziealmanakken voor 1917. Dag- f boeken en Mementos.

Bijzonderheid voor het drukken

enveloppen,

•;i rekeningen, briefhoofden, viziet- en adreskaarten. 'p

Jan Boucherij

Hopland, 22, Hntwerpen

the MODERN SCHOOL

41 « Blfleir4 « 41

Indien gij niet in onwetendheid en bekrompen leven wilt, benuttigt dan de leergangen ingericht door de

Modern School, 41 Meir.

Tusschen de vele leergangen zal er voorzeker één U aanbelangen, die U nuttig en onontbeerlijk zal zijn bij de aanstaande herneming der handelszaken.

LEERGANGEN aanvang nemende den

ln en den 15“ van iedere maand:

1° Engeïsch en Boekhouden (10 Ir. per maand; 4 lessen per week)

.... . ... 5 fr. per maand; 10 lessen per week)

en Machienschrift v H

3° Engeïsch, Snel-en , ,,

.. . . . ... ( 5 fr. per maand ; 10 lessen per week)

Machienschrift K 1

4° Boekhoeden, Rekenen en

Engeïsch of Duitsch

5° Fransch of Engeïsch of

Duitsch of Spannsch

of Italiaansch

Bijzondere afdeelingen en privaat lessen voor Jufvrouwen of Heeren gedurende den ganschen dag.

Kostelooze inlichtingen bij het Bestuur, 41. MEIR.

(15 fr. per maand; 6 lessen per week)

(5 fr. per maand; 2 lessen per week)

« Avondcursus»

BELGISCHE SCHOOL gesticht in Januari 1915

58, Welvaartstraat (Justicie-Paleis)

Fransch

Engeïsch

Italiaansch

Spaansch

Duitsch

Boekhouden

Snelschrift

Machienschrift

5 frank per maand 2 lessen per week

Volledige Leergangen

1? Engeïsch, Snel- en Machienschrift.

2° Boekhouden, Engeïsch en, Machienschrift.

3° Rekenen, Duitsch en Machienschrift.

15 fr. per maand (10 lessen per week)


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.20 Koffie, Melk 0.40

Blonde » 0.35 j Limonade 0.30

Enz. f|

PROGRAMMA

DER

Publieke Vertooningen met Muziek

van Zondag 1 7 December om 4- en 8 terenuur ‘en Maandag 1 8 December om 8 12 torenuur

1. Allegro voor orgel J. Van Eycken

2. Calino volgt zijn regiem, klucht

3. De Halsboordknop, tooneelspel

4. Paljas, fantazie R. Leoncavallo

5. Gorky, Politiedrania in 3 deeien

Voor de eerste maal te Antwerpen.

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lqvatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

’s Avonds: 10 minuten poos tusschen nummers 5 en 6.

* Pendant l’Entracte dégustez au Buffet du Café: |

Orge Extra 1/2 0.20

Blonde » 0.35

Café, Lait Limonade

0.40

0.30

J. Van Eycken

PROGRAMME

DKS

Représentations publiques avec auditions musicales

du Dimanche 1 7 décembre à 4 et à 8 h. (de la tour) et du Lundi 18 décembre à 8 1 2 h. (de la tour)

1. Allegro pour orgue

2. Calino suit son régime, comique

3. Le bouton de col, comédie

4. Paillasse, fantaisie

5. Gorky, drame policier en 3 parties

Pour la première fois à Anvers.

Avis pour les Représentatians du Soir. — Afin de ne pas déranger les auditions musicales, le public occupant les places du Rez-de-chaussée aura exclusivement accès aux Lavatories et W. C. (pour Dames et Messieurs) installés au Jardin d’hiver et au Café (accès par la Salle des Marbres).

Le soir: Pause de 10 minutes entre les n”s 5 et 6.

R. Leoncavallo

D CT [T2 I I 9 ~T" e *3eë'nnen vari 15 Januari 1917 richt het Bestuur der MODERN SCHOOL,

h) i r \! ( / H I IVieirP|aats, zijn elfden kosteloozen leergang in der Italiaansche laai,

V * uitsluitelijk voor Damen en Juffrouwen.

Deze leergang is voorbehouden aan het puik der samenleving tegenwoordig te Antwerpen, en zal tweemaal per week plaats hebben, hetzij ’s voormiddags, hetzij ’s namiddags.

Kostelooze aanvullende inlichtingen.

Men kan zich te beginnen van heden laten inschrijven bij het Bestuur, 41 M eirplaats. Het Bestuur.


\8 jJtaJhrftyJb dnm rrtvfo «ftwfo dfxfc trtvfo itvfQ rV<£fe tfrjfo jjtuftj £feöb fsffc .Itefo 2?

1 Extra Zeeppoeder lie meilleur des Savons |

** en poudre |

overtreft alle andere merken surpasse toutes les autres marques k

In ’t Groot bij:

En gros chez:

CONSTANT FLOREN

€ Fabrieken :

% LANGE WINKELSTRAAT, 11-15 I en STIJFSELSTRAAT 8-10, Antw.

Bureelen :

Antwerpen: STIJFSELSTRAAT, 12 § Brussel: de Brouckère-Plaats, 46.

Fabriques:

Longue Rue de la BOUTIQUE 11-15 et RUE DE L’AMIDON 8-10, Anvers Bureaux:

Anvers: RUE DE L'AMIDON, 12 Bruxelles: Place de Brouckérk, 46

In hoc Sij|no vinces,

Groote

geschiedkundige in 6 deeleti

film

Ie, 2e en 3e deelen.

7. Ave Maria P. Benoit

8. In hoc Sij>nO vinces, 4% 5" en 6e deelen.

TER GELEGENHEID VAN KERSTMIS Buitengewoon kinematografisch en toonkundig Programma

2 miGlelagn en 3 avond verbooni ngetl:

Zondag 24 en Maandag 25 December om 4 en S torenuur, Dinsdag 26 December om 8 1/2 torenuur.

De Marsch der Köningen,1“r.TÄ?XiSS0'“,',°"'

De kleine Suzanne Privat, de heldin van De Engel des Huizes en Het Kind van Parijs, in de rol van Maria-Louisa Sauge.

Iriort Îqc mr> W/oIad« Drama in 2 deelen. Nieuwe film UlcUjob VclII iflfclöDr, Voor de l‘‘maal te Antwerpen vertoond.

ïnrtt’ô Groote reis in 3 deelen.

UlUlc, Zeer belangwekkende firn

Bijzondere muziekale uitvoeringen met de medewerking van den heer Laurens SWOLFS, Tenor van he! Opera van Parijs en van den Koninklijken Muntschouwburg.

Zondag 31 December om 4 en 8 torenuur IVANHOË, Groote 'Geschiedkundige film in 4 deelen.

Jachten van Buffalo, Wetenschappelijk, in 2 deelen. Zeer belangwekkend.

Nieuwjaar. — Maandag 1 Januari 1 91 7, te 4 en 8 torenuur. Verandering van het Programma. Op algemeen verzoek de groote bijval HET KIND VAN PARIJS, Groot cinemelodrama in 6 deelen.

De kleine Suzanne PRIVAT in de hoofdrol.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht het programma te veranderen.

unnPN Huis VERSTAPPEN

bWb Lar om I Prinsenstraat, 2) 23, Antwerpen

Groote keus naar de laatste Nieuwigheden Bij55onedare irxirictitix} <3 -vootr Rouw.

Het huis gelast zich met alle Veranderingen.

6. In hoe Sij>no vinces,

Ie, 2e et 3* parties.

7. Ave Maria P. Benoit

8. In hoe Sij>nO vinces, 4", 5'et 6e parties.

A L'OCCASION DES FÊTES DE LA NOEL Programme musical cinématographique et extraordinaire

2 matinées et 3 soirées:

Dimanche 24 et Lundi 25 décembre à 4 et 8 hs de la tour, Mardi 26 décembre à 8 1/2 lu de la tour.

„ j „ _ finir Conte de Noël. Grand film d'art Gaumont en 4 parties.

lia mansne Q6S 1(015, Entièrement coloré.

La petite Suzanne Privat, l’héroïne de l’Ange de la Maison et de l'Enfant de Paris dans le rôle de Marie Louise Sauge.

Pbancnnc An Jarlic Drame en 2 parties. Nouveau film UbdUbUllb Uo UdUlb, Passant pour la Ie fois à Anvers.

bec InHoc Grand voyage en 3 parties, uto ll/cub, Film très intéressant.

Auditions musicales spéciales avec le concours de Mr Laurent SWOLFS, ténor de l’Opéra de Paris et du Théâtre Royal de la Monnaie.

Dimanche 31 décembre à 4 et 8 hs de la tour

IVANHOE, Grand film historique en 4 parties.

Chasses de Buffalo, Documentaire en 2 parlies. Très intéressant.

Nouvei-An. — Lundi 1 janvier 1 9 1 7, à 4 et 8 hs de la tour

Changement du programme. A la demande générale le grand succès L’ENFANT DE PARIS, grand cinémélodiame en 6 parties.

La petite Suzanne PRIVAT dans le rôle titulaire.

N. B. La direction se réserve le droit de changer le programme.


In hoc Sino vinces

Maximilien Hercule a renoncé à l’Empire. Mais bientôt il regrette cet acte, et il a résolu de reconquérir le pouvoir et veut faire son entrée triomphale dans Milan. Il a choisi pour cela le moment où s’y trouvent réunis: Licinius, le jeune César d’Illyrie» et pour représenter Constantin, empereur des Gaules, la sœur de celui-ci, la belle et vertueuse Constance, et sa femme Fausta, qui a marié cette dernière à Constantin dans un but de louche politique.

Constance et Licinius s'aiment. Cela n’a pas échappé à Fausta.

Maximien arrive du camp de Lodi, où il a reçu le serment de fidélité de l’armée. 11 se rend au palais impérial, où l’attendent avec Licinius les deux jeunes femmes. Maximien, désireux de se débarrasser de Maxence avec l’aide de Constantin, voudrait resserrer les liens qui Punissent à celui-ci, en épousant, après avoir r épudié sa femme Eutropie, la gracieuse Constance. Fausta a deviné ce projet et le favorise. Mais Constance repousse Maximien. Se rappelant que sa mère Hélène, une chrétienne, lui a souvent dit: « C’est du ciel que nous vient la force dans les dangers», elle se fait baptiser par l’évéque Materne, prélat de Lombardie.

Fausta a suivi Constance et prévient Maximien. Tous deux décident d’agir. Constance refuse de suivre l'ordre de l’Empereur d’assister à une orgie. Furieux, celui-ci déclare la guerre au christianisme. Les chrétiens tomberont par milliers, jusqu'au

Het Huis van

Ed. Van Reeth

138, Nationalestraat

ANTWERPEN

heeft de eer te berichten aan het publiek, getroffen door de oorlogsgebeurtenissen, dat het beschikt over magazijnen gezegd «Garde-Meuhles» en dat het zich aanbeveelt in zijne welwillende aandacht. Al de zaken zullen afgehandeld worden aan de prijzen en voorwaarden van het Syndikaat der Verhuizers.

Verhuizingen voor de stad, de provincie en het buitenland. Telegram-adres « Continent » Telefoon 4701.

ha Qlétpopole

0nOepsoi58

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

Belgische Brevetten

257733 260011


jour où Constance lui appartiendra. Constance est obligée d’assister au massacre. Le courage des, martyrs raffermit la résistance de Constance. Fausta lui dit que les massacres finiront lorsqu’elle cédera à Maximilien, mais la jeune fille refuse et parvient à s’enfuir par la rouie des Gaules, où ege se met sous la protection de son frère, l’empereur Constantin.

Constance arrive à l’improviste chez son frère Constantin, qui s’est converti au christianisme, et lui raconte le martyre des chrétiens sous Maximien. Indigné, l'empereur gratte le titre de « Divin » de la statue de Maximien. Celui-ci et Fausta décident de faire disparaître l’empereur, et Helvus Brutus se charge de l'exécution de ce projet. Mais Constantin est sauvé par Constance, et Maximien, complice de Maximilien, est mis à mort.

Fausta, maîtresse en l’art de feindre, obtient son pardon de son mari, et elle avertit Maxence, son frère, que Constantin veut la guerre. Maxence défie Constantin, qui quitte la Gaule avec son armée. Constance, qui désire retrouver Licinius, veut le suivre, ainsi que Fausta. Un soir, dans les Alpes, Constantin a un, e vision; Jésus lui apparaît et lui dit: « In hoc signo vinces! » (Par ce signe tu vaincras!). Là-dessus l’armée marche sur Rome.

Fausta, devançant son mari, prévient Maxence qui va à la rencontre do Constantin. Mais il est battu complètement, et lui-même perd la vie dans' la bataille.

Après son entrée triomphale dans Rome, Constantin promit au chef des chrétiens, S. S. le pape Melehiade, la plus grande liberté.

Voici Constantin en robe de triomphateur dans la même salle où avait commencé la dernière persécution. Licinius a rejoint à Milan sa bien-aimée Constance; et là, il contresigne l’Edit de pleine liberté du christianisme. Il est à côté de Constantin tandis que le héraut lit au peuple enthousiasmé le message impérial;

« Nous, Consantin et Licinius, Césars, étant ensemble à Milan pour nous occuper de tout ce qui concerne le b'en et la sûreté publics, parmi les choses que nous avons jugées utiles à la majorité do nos sujets, et plus spécialement celles qui touchent à la Divinité et au culte nui lui est dû, nous avons donné aux chrétiens et à tous les citoyens la faculté de suivre la religion que chacun d’eux préférera. »

BORSTLIJDEBS

Wilt glj U oogenblikkelijk verlicht en spoedig genezen gevoelen van Verkoudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchite, Asthma, neemt dan den

Antidolor Gedepon. Merk

25 jaren voortdurende bijval. — 3.00 fr de flesch. — 1.75 fr. de haWe flesch.

Opgepast voor hit namaaksel.

Groote Coöperatieve tl V/IMPADT HUIS GESTICHT Apotheek-Drogerij V I 1» V/Mn I IN 1889

113-115 Hoek Montigny- en Brusselstraten, (RechtoverhetZwemdok)

ANTWERPEN

Zondag en Feestdagen den GÄNSCHEN DAG OPEN.

Borstbaisem

Pi’achfctonood bakken i j MECHELSCHE STEENWEG 169, ANTWERPEN

Diploma van Gr oaten Prijs, Weder landsche Tentoonstelling iqit:


L'empereur, la nuit venue, méditait dans sa chambre. Il est tiré de sa méditation par l’entrée de Licinius et de Constance qui, tendrement enlacés, viennent lui demander de bénir leur amour. Il unit leurs mains et dit: « Au nom du Christ, je vous bénis! »

Là s’arrête la grande épopée qu’illustre notre drame. L’histoire ajoute que Fausta, coupable de nouvelles trahisons, fut. condamnée à mort quelques années plus tard.

Le Christianisme poursuit son glorieux chemin. Et une main mystérieuse conclut à ce symbole prophétique en écrivant sur le piédestal d’un obélisque païen:

= HOTEL CAFÉ ALBERT

Statieplaats S — Place de la Gare 6

* ANTWERPEN — ANVERS

Eigenaar P. M. BOUTET Propriétaire

BILLARD - KOUD BUFFET — VER-VERSCH1NQEN VAN p' KWALITEIT DRINKT HET DUBBEL GARSTEN BLONDE ALBERT BIJZONDERHEID VAN HET HUIS.

BILLARD — BUFFET FROID CONSOMMATIONS DE lr CHOIX DÉGUSTEZ L’ORGE DOUBLE BLONDE ALBERT SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

sla Tiux Forges de Vuleain

Huis L. VeRSTREPEN-ELIâETS

PL. VERSTREPEN, Opvr

Geëmailleerde Keukenstoven en Godin-vuren

Volledige inrichtingen

Vulhaarden E. M. JAARSMÄ

Uitsluitend Agentschap Wacht il van de Namaaksels

Calorifères MUSGRAVE.

van keukenstoven

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

SODA van allereerste hoedanigheid ff J Andere huishoudelijke waren

I HOPLAND, 30 (hoek kange Gang)

I SEL raffiné fin-fin j|

SEL DE SOUDE de toute première qualité ï> Autres produits pour le ménage

I RUE HOUPLONNIÈRE, 30 (coin Longue Allée)

WERK DER AARDAPPELSCHIL

“ Groene Ster,,

7, Van Craesbeeckstraat, 7, Antwerpen

KIEKENVOEDER aan 0.65 fr. den kilo, per 100 kilos 60 fr.

alsook

LINDENBLOEMEN

voor Lindenthee, aan 4 f r. per kilo N. B. Men kan dit laatste met kleine hoeveelheden aldaar verkrijgen.

Medeburgers en Medeleden 1 GEDENKT VOORAL DE OORLOGSWEEZEN 1

Geeft uw nutteloos papier, kurkenstoppen, enz., aan onze ophalers.

N. B. — Onze Bedienden geven op 25 December a. s., in de zaal « Eldorado », Van Wezenbekestraat, een PRACHTIG KERSTFEEST, de kinderen onzer gesneuvelde krijgslieden aangeboden. Zooals verleden jaar zullen aldaar aan d'n Oorlogsweesjes KLEER-, SPEELGOED en LEKKERNIJEN uitgedeeld worden. Giften, tot dit edel doel, zullen wij in dank aanvaarden ten onzen bureele ofwel bij U tehuis afhalen. Wij rekenen wederom op de medewerking van gansch het Antwerpsch liefdadig publiek.

VERSCHENEN BIJ:

JAN BOUCHERIJ, Hopland2 2,

en alom verkrijgbaar«:

Vertelsel boekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapster in het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Drukk. Jan Boucherij, Z. N. 2908 — 15/12/16.


CINEÄÄ ZOOLOGIE

KERSTMIS — FÊTES DE NOËL Zondag 24', Maandag 25 i Dimanche 24,' Lundi 25 en Dinsdag 26 Deceitiber | et Mardi 26 Décembre

HjDe Marsch der Köningen

|1l fl Kerstvertelling

fil La Marche des Rois

Conte de Noël

LIEDJES vanWELEER

Drama

INDIE, Groote reis

CHANSONSde JADIS

Drame

Les IN DES, grand voyage

Zondag 31 December Dimanche 31 Décembre

Groote 11 IlHP Grand

historische film IVClMIlvü film historique

Jachten van Buffalo | Chasses de Buffalo

Wetenschappelijk | Documentaire

NIEUWJAAR — NOUVEL AN Maandag 1 Januari 1917 Lundi 1 Janvier 1917

Het Kind van Parijs

Cinemelodrama

L’Enfant de Paris

Cinemélodrame