Zoeken naar “De Koning der koningen”

5 resultaten gevonden

De doorzochte tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.


voren, en biedt zijne troepen aan. Spoedig zijn al de « Zonder-Wetten » vergaderd rond den koning en zweren hem trouw. — In de vesting der Tempeliers heeft een droevig drama plaats. Reginald-Ossenhoofd...voldoen. Het jonge meisje ontsnapt en loopt naar de Vestingwallen. Eensklaps verschijnen de mannen van Robin Hood. Het sein is gegeven. De Tempeliers verzamelen hunne krachten. — Koning Richard. Ivanhoe en Robin Hood besturen den aanval. De koningsgczinden winnen veld en prins Jan-zonder-Land vlucht...7 en Maandag 8 Januari, buitengewoon programma De ziende Vingers, Drama. Het doodende Licht, Drama. De Bruidegom in rokken, Blijspel in 4 deelen. Voor de 1ste maal te Antwerpen. Anna de Boleyn, Historische tilm in 4 deelen, door Max Pemberton. De handeling geschiedt onder de regeering van Hendrik VIII, koning van Engeland en eindigt met de onthoofding van Anna de Boleyn in den toren van Londen. Miss Laura Cowie van His Majestys . . .
te Carthago. Zij waren van Rome gezonden om de handelingen der inwoners na te gaan. Karthalos kiest de kinderen voor het offer uit, en Croessa denkt Cabira te redden...welke zijne wetenschap tén voordeele van de verdediging der stad benuttigd Toen de avond viel was de machtige Romeinsche vloot, een reusachtige brandstapel...Massinissa, Onder den naam van Elissa is Cabiria de slavin der koningen geworden. Massinissa welke zijne kroon wil heroveren . . .
de grootste mededinger in Europa der Ame-rikaansche voortbrengselen en de Italiaansche uitgevers, gesteund door de machtigste banken, beweerden, na den oorlog, de meesters te zullen worden der Europeesche markt. Talrijke studios verrezen te Turijn...Zullen uw voorstel eens bestudeeren I BONNE. — 1°) De Sheik werd de rol van Diana Mayo vertolkt door Agnes Ayrt's. 2°) In De Twee Weezen werd de rol van Rid der de Vaudrey vertolkt door Joseph Schild krant. ONAGRA. — 1°) Theda...van walvischjagers van Vew-Bedford, stad waarin de puritanische sekte der Quakers sinds meer dan honderd jaren de walvischindustrie heeft gemonopoliseerd, de gedachte opgevat van voor en door de film de voornaamste episodes eener wal-vischjacht terug in beeld . . .
tegelijkertijd te beoefenen: het tooneel en de kinema; zonder dat de eene ooit aan de andere schade. Leprince. die eene der voornaamste regisseurs van de firma Pathé was had Signoret reeds opgemerkt in zijne scheppingen...blonde haren; het golft natuurlijk doch de krullen zijn slechts «postiche ». 2) De hoofdvertolkster van de film « Pe Koningin der Zonde », was Lucie Doraine; zendt gratis de haar gevraagde photo; adres: Foreighn Filmgesellschaft, Friedrichstrasse...24 juiste oplossers zijn, dan zullen bij loting de prijzen toegekend worden. 5) Allen de titel van de Fox-Film, in bezit der Redactie, komt in aanmerking. 6) Het besluit der Redactie is onwe-derroepelijk. N.-B. — Wij vragen onze lezers . . .
Les dés TRAGIQUES d’après le légende hindoue de N1RANJAN PAL HIrtANSU RAI Le Roi Koning SOHAT SEETA DEVI SUNITA CHARU ROY Le Roi Koning RANJIT REGIE: FRANZ OSTEN De NOODLOTS TEERLINGEN DE VOLGENDE WEEK Voor ons allen, volkeren van het Avondland, is...een film bogen kan. Even zoo vol beweging als de handeling zelf, is de afwisseling van de uitvoering. | Het sprookjesachtige van de'Hindoe-paleizen, het geheimzinnige van de Indische wouden, de ongeëvenaarde pracht van de vorstengebieden, die in het monumentale der gebouwen, het weelderige der kleedsels, het indrukwekkende der wapens tot uiting komt, dit alles geeft aan deze rolprent...deel van zijn merkwaardige dokumentfilm betreffend de drooglegging der Zuiderzee. In Amsterdam verwerft de » avant-garde » bioskoop » De Uitkijk », gelegen op de P rinsengracht, meer en meer belangstelling. Het is dank aan . . .