Programma van 23 tot 27 dec. 1917Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#87

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


Arvsy /wv

WW1

DRUKK.JAN BOUCHERIJ.


88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN!

DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

A CENDRILLON

46, Carnotstraat 46, Antwerpen

BIJZONDERHEID VAN SCHOEISELS MET DE HAND GENAAID

Onze schoeisels zijn geheel op nieuw leder vervaardigd (wij geven er de waarborg van op de rekening).

EUIMASTINE

Schoon heidsppodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Ço-tsSafe

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-lencornmissie alleen ingeval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

" v v I I v •' ' Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle Pelsen en Jjoas.

Schoonheidsgesticht, 3, Bonrlastraat

SCH00NHE1DSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA FRERES

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliëu.

Voorwoord tot den film

De Koningsdochter van Travankore

Eene legende, gedroomd onder den weelderigen plantengroei eener tropische zon... of een avontuur samengesmolten uit al de levende krachten des bloeds in een land waar sneeuw onbekend is... het is hetzelfde.: een betooverend, exotisch stuk poezie, rijk als de schoonste, stoutste droom, eene Fata Morgana...

De koningsdochter bemint een Noordlander, maar zij zal de vrouw worden van een bevriend koning. Ook de minister haars vaders bemint haar en zou haar graag bezitten. Klachten, martelingen en misdaad gebeuren. De aanstaande echtgenoot, welke haar niet bemint doch slechts begeert, wordt bij de Bajaderen vermoord gevonden. De koningsdochter en haren blanke verliefde worden als de daders aanzien en daarom moet de moordenares den brandstapel betreden, welke het gebeente haars echt-genoots verbergt... Op het laatste oogenblik echter zegepralen waarheid en gerechtigheid, en de verliefden: den blonden Europeaan en de bruine koningsdochter van Travankore...

En die legende, deze gebeurtenis beweegt zich in het leven van een gelukkig Zuiderland. De gansche rijkdom, de gansche schilderachtige pracht van het Oosten ontvouwt zich in beelden, droomvol en toch in werkelijkheid.

Rookt de tabakprodukten der

HUIZEN “PATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Br«ecler'oclestr»aat, 46 Ca motstraat:, 146 BooQstnaat, 13

Groote Steenweg, 25, Berchem Hoogstraat. 8, Boom Anspachiaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpbche Steenweg te Sohelle. Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN beeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

sssvsssssssssssssssssssss Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SCHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Öloeaen, IVToden, NieuuJiQheden, Keuken

Het Huis gelast zich met het maken en veranderen van

Il Cl B; Il B I« en DAMENKLEEDOïQ

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

IBillijJsce Voorwaarden, sss

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 9.55 — 2.30 — 5.58 torenuur.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lsU klas werk.

Lou-Lou

PERSONEN:

llolferl'de W'alencouii.

René, zijn zoon.

Henri, diens vriend.

Alfred, clown.

Erna Morena in de rol van Loulou.

Henri lig! onder de belieersching van Loulou, eene jonge cir-kusdatiseres, die vóór eenige jaren door den down Alfred uil de modderpoel der grootstad getrokken is.

Te zaaien met zijn vriend René de Wulencourl bezoeken zij de groote weldadigheidsbazar, waartoe Henri ook Loulou, op haar aandringen en onder eenen valsclieu imam, toegang verschaft heeft.

Loulou's hoogmoed leidt tot een pijnlijk tooneel, en om haar Ie redden, stelt Henri ze voor als zijne zuster.,

Henri wordt ook door Loulou in haren kring gebracht en verliest bij liet spel met Alfred, wiens betrekkingen met de danseres hij niet kent, groote sommen die zijnen geldbeugel niet toelalen,

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geiaadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch •.

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht - is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2.50 fr. — Halve flesch 1,50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebrevëteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DUITSCH — FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4, (nabij de Dambruggestraat) ANTWERPEN

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens I OO kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

anoals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en MjkHizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- én naderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

BOb O OR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE.

Vleeschconserven — Vleeschextract

SUCK OVINE

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes hIBERÄTOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROVINCIESTRAAT, 6,

Antwerpen nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, ll)

PAPIERHANDEL

JRRBOUGflERIJ

Hopland, 22

_A.lsî T WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Mijnheeren!

Laat uwe kostumen, pardessus, jaquetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kravatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

A. VAN

93, Mechelsche Steenweg, 93 Telefoon 3093 TAPIJTKLOPPERIJ en WASSCHEMJ ROUW IN 12 UREN ZEER LAGE PRIJZEN

WEEREN

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alle«« vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

ZEISTIKIOOIP "VA. 1ST Goud, Zilver, Platine, Juuieelen en Diamanten.

Hoogste ptGjizef).

Op aanvaaag begeeft men zich ten huize

ENGELEN

19, 19, iSyatw@irpa

~Volsrt gedurende den. oorlog

de leergangen der

Praktische Handelschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wappersstnaat 1 1, (Mein 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeiing voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Lange Nieuwstraat. 10 (Beurs).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddelUjk na het ontvangen der inschrijving.

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep (Shavingstick).

Zachte zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en moge* dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

fo Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

I Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

1 Blonde » 0.45 Melk 0.60

1 Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 23 en Dinsdag 25 December (Kerstmis) om 4 en 8 1/4- T. U.

Maandag 24, Woensdag 26 en Donderdag 27 December om 8 1/4 torenuur.

1. Godsdienstige Marsch (Orgel en Orkest) Ch. Gounod

2. De Scorpioen

3. Martha, Openingsstuk Flotow

4. Lou-Lou, Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen,

voor de eerste maal in België vertoond, met ERNA MORENA in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

5. Madame Butterfly, Fantazie G. Puccini

6. LOU-LOU, 3e en 4e deelen

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Sj Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen;

1 Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 0.75

I Blonde » 0.45 Melk 0.60 (f

I Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50 I

7 Dp RI Pi I ICQ n IzPi n I n A Nieuw blijspel in 4 deelen, mei Mr E.

/. u/t; haC| als SALLY PINKUS in de film « HET SCHOENPALEIS », inde hoofdrol.

Ie en 2e deelen

8. Verrukking

1 Ganne

KINEMA ZOOLOGIE

O pleg kaart

geldig voor TWEE personen

Jlaandag 24,Woensdag 26 en0onderdag270eeember

om 8 1/4 torenuur

ogramma

'i 1918

oman

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Deze kaart geeft recht tot de benedenplaatsen mits opleg van 40 centiemen per persoon.

nvolgens

vijzer te

UUUV.I CU,

Fabriek e« Btif eelen: Kronenbnrgstraat, 42.44, PEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongol’'' wasschen in de Verwerij A ’

XttUi

I Gebruikt tijdens de

J| Extra Gersten 1/2 0.25

j| Blonde » 0.45

Groseille, Grenadine 0.75 —

Publieke Vertooningi

Zondag 23 en Dinsdag 25 Dec om 4 en 81/4 T. Maandag 24, Woensdag 26 en Dont om 8 1/4 torenuur

1. Godsdienstige Marsch (Orgel en Orkest)

2. De Scorpioen

3. Martha, Openingsstuk

4. Lou-Lou, Nieuw dramatisch filmspel in

voor de eerste maal in België vertoom met ERNA MORENA in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

5. Madame Butterfly, Fantazie v ..ccini

6. Lou-Lou, 3e en 4e deelen

Bericht voor de Avondvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal hel publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloer» bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaai).

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en lil. Opgericht in 1883.

Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

1 Extra Gersten 1/2 0.25! Koffie, 0.75 1

Blonde » 0.45 Melk 0.60

§ Groseille, Grenadine 0.75 — Limonade 0.50 g

Do Rlmiconlzoninó Nifuw blijspel in 4 deelen, met Mr E. u-J lUUofcÏIlfxUllll DILUBITSCH, welke zooveel bijval had

Is SALLY PINKUS in de film « HET SCHOENPALEIS », in de hoofdrol.

Ie en 2° deelen

rrukking L. Ganne

Biousenkoninj», 3' en 4* deelen

Aanstaande "W"ee/k::

Ter gelegenheid vanNieu wjaar, buitengewone vertooningen met bijzonder programma Zondag 30 December om 4 en 8 1/4 torenuur. Maandag 31 December om 8 1/4 torenuur. Dinsdag 1, Woensdag 2 en Donderdag 3 Januari 1918 om 8 1/4 torenuur.

Voor de eerste maal in België. — De groote kunstfilm.

De Koningsdochter van Travankore, ndiTnh6‘Snoma"

Mevrouw OLGA BECK in de hoofdrol.

Deze film werd in verschillende groote steden van 4 tot 5 weken achtereenvolgens met den grootste bijval, in dezelfde schouwburgen vertoond.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek e» But9de«: Kronenbnrgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden én zilv. medalië».

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

Êroote Eogelsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ira (Pétpopole

QnOepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900

VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

Oezichtkundlge = Electriekwerker

Jacques BOL

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLBCTRISCHE AKTIKELKN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindinasbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

LEDERPAPIEREN

Chagrijn-,Moiré - en alle Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAIEKPAPIER

Inpakpapieren - Karton

•te 'verltrij gen:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist* klas werk.

en, in zijne verlegenheid, richt hij zich lut René. Deze leent hem geld op vQorwahrde dat hij van de danseres afscheid neemt.

Henri kan nochtans Loulou niet vergeten, en, nadat hij wederom een klein vermogen verspeeld heeft, grijpt hij uit wanhoop naar den revolver.

,Loulou neemt de vlucht en op de grenzen maakt zij kennis met den vader van René de Walencourt, die haar uit eenen moeilijken toestand redt.

I.onion's schoonheid bekoort den jongen weduwenaar en hij neemt haar tot vrouw. Wanneer René te huis komt herkent hij Loulou eii tevergeefs smookt hij haar, haar verleden aan zijnen vader bukend te maken en diens vergiffenis af te smeeken.

Loulou weigert, en zij maakt integendeel René bij den vader verdacht en breekt zoo dc hel rekkingen bisschen beiden af.

Maanden gaan voorbij tot dat Alfred hel spoor van Loulou terugvindt.; Op een feest komt hij bij Loulou, die hem geld aanbiedt. Heer de Walencourt, getuige van hunne samenspraak, wordt door eeno beroerte getroffen.

Alfred dwingt Louloü hem te volgen. Zij" verlengen hun rampzalig bestaan door verbintenissen in kleine tingeltangels. Zekeren dag herkent René hen op het toon.eel. In de kleederkamer biedt hij Alfred geld aan om haar vrij te laten. Lang aarzelt Alfred en, wanneer hij eindelijk toegeel't, is het te laat: Loulou hoeft uit schaamte naar den giftbeker gegrepen. .

St. MARTIN

Bloedzuiverend Middel

Wonderlijke heilkracht om Netel koorts Jeuksel, Hoofdpijn, Velziekten en alle ziekten van het bloed te genezen.

Opgepast voor het namaaksel

Be Filsch 3 Fr. Dc halve Fltsch 1.75 Fr.

avoote Hpoth«ek-Di

Huis gesticht VINCART in 1889

Laat ze niet meer trekken

Verlichting in 10 minuten, genezing in eenige uren van Tandpijn, Koppijn, Schele hoofdpijn, Zenuwkoortsen en in ’t algemeen al de pijnen, voortkomende van de Zenuwen, door het gebruik van de beroemde

CACHETS ANTIDOLOR

(15 jaar voortdurende bijval)

Van den Gediplomeerden Ged. Merk Tandmeester-Apotheker VINCART

Opgepist voor het Namaaksel. Alg. Depet.

113-115, hoek Montigoy-en Brusselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN beeil 2.000 Tierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

FABRIEK VAN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen Provinciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

Groote St°omk°ff'ekranderij

BRASILIANA

EDOUARD F>H I Lal R>S

39, KAMMKIISTB aar 3@, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies.

Leveraar van verscheidene Music-Hall.

Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- én Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden mét Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Banque CRÉDIT POPULAIRE

(Bank Volkskrediet)

(Samenwerkende Maatschappij)

Leysstraat, 9=11=13, Antwerpen

Bureelen open: Alle dagen van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure.

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen.

Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. — Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen. — Financieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.

Loopende rekeningen. 4 %, over deze gestorte gelden kan de storter dagelijksch beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen t Veertiendaagsche rekeningen: 4,25 %. op 1

Termijn! Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/„.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Caracul van onde beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Vraagt aan uwen Lever a ar |

I de Kernzeep met bandjes I

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste

te Antwerpen

12, Stijfselstraat

te Brussel te Luik

46, de Brouckèreplaats 8, Dominikanenstraat

VICTOR SEGERS

Kloosterstraat 126 — Vischmarkt: Kraam 78 — Antwerpen

Alle dagen te verkrijgen om 10 en 2 uur (T. U.) alle soorten Riviervisch. Specialiteit van Zeelandsche Oesters (Imperiales, IIe soort en IIIe soort) alsook van Gerookte Paling in alle soorten en versehe Mosselen aan voordeelige prijzen.

KLOOSTERSTRAAT 126 — Vischmarkt: Kraam 78

INGEKREGEN

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping der Cie Française «Odéon ».Ook schooneen groote keus van Pathé- en Gramophoneplaten ingekregen. Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden.Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


mam

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom venkntjgtoaan:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De sclioone SlaapsterinhetBosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Verkrijgbaar in alle Dagbladwinkeis en Kiosken

Zak-Almanak voor 1918 Prijs: 15 centiemen - 128 bladzijden

Talrijke Verhalen en Kluchten. Zaaitijden.

Wekelijksche en Jaarmarkten, enz.

Hoog WATERGETIJDEN TE ANTWERPEN.

De gebreveteerde Verwerij À. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de béste.

Drukk. Jan BoucherlJ. — Z. N. 12500.

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie en Machienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Januari 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Brouwerijen ARTOIS Naam, LE“appij

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN * FONCÉE (Munich)

DUBBEL ÛERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier cj in vaten en in flesschen

B0CK*P1LSEN in verbruik ALHIER


Aanstaande Week: gelegenheid van NIEUWJAAR, buitengewone vertooningen met bijzonder programma. Zondag 30 December om 4 en 8 1/4 torenuur. Maandag 31 December om 8 1/4 torenuur. Dinsdag 1, Woensdag 2 en Donderdag 3 Jan. 1918 om 8 1/4 toren uur.

Voor de eerste maal in België.

De groote kunstfilm:

De Koningsdochter vanTravankore

Indische liefdesroman in 6 deejen, met Mevr. OLGA BECK in de hoofdrol.

Deze film werd in verschillende groote steden van 4 tot 5 weken achtereenvolgens, met den grootsten bijval, in dezelfde schouwburgen vertoond.